Odpadové hospodárstvo

Komunálny odpad

Každý pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v obci Vrchteplá je povinný nakladať s odpadmi v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce a zákonom o odpadoch. Ďalej je povinný :

  • zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci,
  • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  • ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebne odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

 

Za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí obci miestny poplatok.

Zberné nádoby na komunálny odpad sú vo vlastníctve občanov, odvoz odpadu zabezpečuje organizácia, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Nádoby na komunálny odpad je možné osobne zakúpiť na obecnom úrade

Zberné nádoby na separovaný zber sú vo vlastníctve organizácie zabezpečujúcej separovaný zber odpadov.

 

Separovaný odpad

Separovaný zber v obci Vrchteplá zabezpečuje spoločnosť NATUR-PACK a.s.

Informačný materiál k separovanému zberu nájdete na https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/informacny-material-pre-obce-c-16/ a na stránkach www.naturpack.sk