Popis služby:

Obec informuje verejnosť o základných umeleckých školách, ktoré vlastní a spravuje

Typy informácií:

  •     zoznam základných umeleckých škôl,
  •     spôsob organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu,
  •     organizácia štúdia,
  •     prijímanie žiakov na štúdium,
  •     priebeh a ukončovanie štúdia,
  •     hodnotenia a klasifikácie,
  •     popis komisionálnych skúšok a súťaží v základnej umeleckej škole,
  •     výsledky zo súťaží,
  •     propagačné materiály

Príklad:
ZUŠ v Hornej Dolnej
Ulica: Sládkovičova 5
Tel.: 48XXXXX
Mobil: 090XXXXXXX
e-mail: zus.hornadolna@hornadolna.sk
Riaditeľka: PaedDr. Petra Spevavá

Hudobná škola v Hornej Dolnej bola založená v roku 1972 hudobným dramaturgom Petrom Loveckým. V roku 1989 sa jej názov zmenil na základnú umeleckú školu.
V súčasnosti je škola verejnou záujmovou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, poskytujúcou polyestetický charakter vyučovania na základnom stupni umeleckého školstva. Škola v rámci štyroch odborov (hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický) vzdeláva viac ako 350 žiakov. Na škole pracuje 18 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.
Žiaci školy majú možnosť získať v rámci štúdia vedomosti z oblasti dejín hudby, základy hry na klávesové, sláčikové, dychové a strunové nástroje, spevu a hlasovej výchovy, ľudového, klasického a moderného tanca a získajú zručnosti v oblasti rôznych výtvarných techník.
Škola pravidelne organizuje množstvo interných a verejných hudobných, tanečných a literárno-dramatických podujatí, výstav a vernisáží a úspešne sa zúčastňuje celoslovenských a medzinárodných súťaží.

Skúšky
O štúdium vo zvolenom odbore sa môžu uchádzať deti od 5 rokov až po dospelých. Na posúdenie študijných predpokladov  sa konajú talentové skúšky.
Termín talentových skúšok: 12.8.2014 v čase od 15:00-18:00.

Naše posledné úspechy
Školský rok 2013/2014
"Zlatá struna" Detva – oblastná súťaž v hre na sláčikových nástrojoch:
Peter Škoda – 1. miesto
Juraz Mazúch – 3. miesto
Celoslovenská súťažná prehliadka prác výtvarných odborov základných umeleckých škôl (Trnava)
D. Dobrý - 2. miesto