Späť

Voľby - nástup náhradníka

 Obec  V R C H T E P L Á  , Vrchteplá 15, 017 05 Považská Bystrica 5

zastúpená starostom obce Ladislavom Kolekom

 

 

 

 

OZNÁMENIE O ZÁNIKU MANDÁTU POSLANCA OBECNÉHO

ZASTUPITEĽSTVA – NÁSTUP NÁHRADNÍKA

 

 

                       

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Vrchteplá.

 

Podľa zápisnice Miestnej volebnej komisie vo Vrchteplej o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 29.10.2022, mandát poslanca do obecného zastupiteľstva získal Marek Belás. Mandát poslanca zanikol podľa § 25 ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odmietnutím sľubu v rámci obecného zastupiteľstva dňa 20.12.2022. Týmto mandát poslanca obecného zastupiteľstva obce Vrchteplá uvoľnil a prvým náhradníkom do obecného zastupiteľstva podľa § 192 ods. 1  v spojení s § 189 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 180/12014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  sa stal

 

 

Denis Vokel

 

 

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     

 

 

 

 

                                                                                                          Ladislav Kolek

                                                                                                           starosta obce    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené dňa: 02.01.2023