Späť

Verejná vyhláška

Číslo:  130/2020-002  TS1/A-10                                                              vo Vrchteplej, dňa: 09. 11. 2020

 

 

 

 

 

V E R E J NÁ  V Y H L Á Š K A

 

 

Oznámenie

o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením  spojeného s kolaudačným konaním stavby a nariadenie ústneho pojednávania

 

 

 

            Stavebník:  Magdaléna Haviarová, rod. Šuliaková, bytom Rovinka 124, 900 41 Rovinka, podala  dňa  04. 11. 2020   na  tunajšom  úrade  žiadosť  o dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením: „Záhradný domček“  na pozemkoch  parc.  č. KN-C 295/66, KN-C 295/126 a KN-C  295/127,  s použitím pozemku parc.  č. KN-C 295/109  pre prístup v katastrálnom území Vrchteplá, v obci Vrchteplá, spojenú s návrhom na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby.

Uvedeným dňom podania žiadosti  bolo začaté konanie o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením spojené s kolaudačným konaním stavby.

            Stavebné povolenie bolo vydané ONV – odbor územného plánovania Považská Bystrica dňa   05. 11. 1984 pod č. 1526/1984-327.6-A/2 právnemu predchodcovi stavebníka.

            Obec Vrchteplá, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov;  v súlade s ustanovením § 88a, primerane § 61, § 68 a s § 80 zákona stavebného zákona

oznamuje

začatie konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením spojenom s kolaudačným konaním stavby dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti a návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

 

10. 12. 2020 (štvrtok) o 13,30 hod.

 

so stretnutím pri stavbe záhradného domčeka v záhradkárskej osade v k.ú. Vrchteplá.

 

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Považskej Bystrici,  Námestie A. Hlinku č. 29/34  (v stránkové dni: pondelok,  streda),  3. podlažie, č. dv. 326         a pri ústnom pojednávaní.

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19  Vás prosíme, aby ste uprednostnili telefonickú alebo písomnú komunikáciu, nahliadnuť do spisu bude možné po dohode s pracovníkom SOU, tel. č.: 042/432 60 66, mail: sou.pascenkova@gmail.com.

 

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením a k vydaniu kolaudačného rozhodnutia  uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány. Ak v stanovenej lehote neoznámia svoje stanovisko dotknuté orgány a účastníci konania, stavebný úrad bude považovať tieto za kladné.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

 

            Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce, spôsobom v mieste obvyklým a na web stránke obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Ladislav   K o l e k

                                                                                                                          starosta obce

 

 

 

 

                                                                                                   

   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Potvrdenie o verejnej vyhláške:

 

Vyvesená dňa: ...........................................                   Zvesená dňa: ..........................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Pečiatka a podpis oprávnenej osoby)