Späť

Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Upraviť Oznámenie o zasadnutí OZ Vymazanie

                                                                                             Vrchteplá, dňa 23.06.2023

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrchteplej, ktoré sa uskutoční dňa

28. júna 2023 (štvrtok) o 18:30 hod.

v budove obecného úradu vo Vrchteplej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Program:

 

                       

  1. Zahájenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a privítanie prítomných
  2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov
  3. Schválenie záverečného účtu obce Vrchteplá za eok 2022
  4. Schválenie rozpočtového opatrenia 01/2023
  5. Rôzne
  6. Záver                  

            

     

 

                                                                            Ladislav Kolek v. r.

                                                                                starosta obce