Späť

Pozvánka na 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

 

 

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrchteplej, ktoré sa bude konať

 

24. marca 2022 (t. j. štvrtok) o 18:00 hod.

v budove obecného úradu vo Vrchteplej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Program:

 

                       

  1. Zahájenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a privítanie prítomných
  2. Schválenie návrhu programu obecného zastupiteľstva
  3. Zvolenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
  4. Schválenie návrhu vypracovanej Urbanistickej štúdie Vrchteplá - Zásmolište

      Návrh Urbanistickej štúdie Vrchteplá - Zásmolište

  1. Informovanie o nákupe traktora, čelného nakladača, vlečky, hákového nosiča kontajnerov vrátane 2ks kontajnerov
  2. Rôzne
  3. Uznesenie
  4. Záver                  

            

     

 

 

                                                                            Ladislav Kolek v. r.

                                                                                starosta obce