Späť

Oznámenie OZ

O Z N Á M E N I E

 

o zvolaní zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obce Vrchteplá

 

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrchteplej, ktoré sa uskutoční dňa

28. novembra 2022 (pondelok) o 17:30 hod.

v budove obecného úradu vo Vrchteplej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Program:

 

                      

  1. Úvodné náležitosti:

a)  otvorenie zasadnutia,

b)  určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

c)  oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva,

d)  zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom,

e)  zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,

f)   vystúpenie starostu obce

  1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
  2. Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení Schválenie Záverečného účtu obce Vrchteplá za rok 2021
  3. Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov
  4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
  5. Určenie platu starostu obce
  6. Rôzne
  7. Záver                  

             

      

 

                                                                            Ladislav Kolek v. r.

                                                                                starosta obce