Späť

Oznámenie o zasadnutí OZ

                                                                                             Vrchteplá, dňa 23.01.2023

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrchteplej, ktoré sa uskutoční dňa

26. januára 2023 (štvrtok) o 18:00 hod.

v budove obecného úradu vo Vrchteplej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Program:

 

                       

  1. Zahájenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a privítanie prítomných
  2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
  3. Zloženie sľubu poslanca
  4. Schválenie rekonštrukcie verejného osvetlenia vo výške 9270,22€
  5. Schválenie prijatia úveru od Environmentálneho fondu vo výške 9270,22€ zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky
  6. Rôzne
  7. Záver                  

            

     

 

                                                                            Ladislav Kolek v. r.

                                                                                starosta obce