Späť

Návrh rozpočtu na rok 2023

Návrh rozpočtu obce Vrchteplá    
Rozpočet na úseku príjmov ROZPOČET  
ROK 2023    
     
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 72303  
Daň z pozemkov 4220  
- daň z pozemkov   2520
- daň zo stavieb   1700
Miestny poplatok za psa 100  
Za vyhlasovanie v MR 100  
Miestny poplatok za hrobové miesta 100  
Poplatok za overovanie 130  
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stav. odpady 4600  
Poplatok za prenájom modlitebne 83  
Poplatok za prenájom kultúrneho domu,sp. el. ener 150  
Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva 149  
Zo ŠR - Životné prostredie 26  
Dotácia Environmentálny fond - Celoobecný vodovod, vodojem, kanalizácia a ČOV 518813  
Dotácia PRV - MAS Horné Považie                                                     Rekonštrukcia verejných priestranstiev 15000  
Dotácia z MV na podporu DHZ 3000  
Poplatok za prenájom verejných priestranstiev 25000  
Dotácia TSK 700  
Spolu: 644474  
     
     
     
     
     
     
     
Rozpočet na úseku výdavkov ROZPOČET  
ROK 2023    
Tarifný plat 22000  
Poistné na zdravotné poistenie 2200  
Poistné na nemocenské poistenie 308  
Poistné na starobné poistenie 3080  
Poistné na úrazové poistenie 176  
Invalidné poistenie 660  
Poistenie v nezamestnanosti 220  
Príspevok do doplnkových dôchodk. Poistení 120  
Poistenie do rezervného fondu 1050  
Odmena na dohodu o vykonaní práce 3300  
Odvody z dohody o vykonaní práce 1155  
Poistenie motorových vozidiel 350  
Spoločná úradovňa Jasenica 1800  
Spoločná úradovňa Jasenica-doplatok na mzdu a odvody opatrovateľke  1572  
Poskytovanie elektronických služieb 270  
Poštovné služby 300  
Telekomunikačné služby 400  
Všeobecný materiál - kancelársky, čistiaci 500  
Knihy, noviny, publikácie 100  
Poistenie 469  
Zabezpečenie požiarnych kontrol 144  
Údržba výpočtovej techniky 200  
Školenia, kurzy, semináre 350  
Poplatky a odvody 1500  
Splácanie úveru 3000  
Stravovanie 380  
Prídel do sociálneho fondu 330  
Vývoz domového odpadu a drobného stav. odpadu 4600  
Elektrická energia 5500  
Nákup radlice na ohŕňanie snehu 1790  
Nákup svahového mulčovača 2760  
Údržba budov a zariadenia v majetku obce 2022  
Stojisko na triedený zber 2000  
Verejné obstarávanie, právne služby 3000  
Externý managment projektov 5500  
Spracovanie projekt. dok. na aktuálne výzvy 2000  
Údržba verejného osvetlenia 200  
Podpora DHZ (dotácia Ministerstva vnútra + vlastné zdroje) 3200  
Odmeny poslancov 750  
Reprezentačné 1700  
Rekonštrukcia verejných priestranstiev - dotácia PRV - MAS Horné Považie 16000  
Celoobecný vodovod, vodojem, kanalizácia a ČOV - dotácia Environmentálny fond 546118  
Spomienky na minulosť - dotacia z TSK 1400  
Spolu: 644474  
     
     
Vo Vrchteplej, dňa  01.12.2022    
Ladislav Kolek    
starosta obce