Späť

Návrh rozpočtu na rok 2021

Návrh rozpočetu obce Vrchteplá NÁVRH
Rozpočet na úseku príjmov ROZPOČET
ROK 2021  
   
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 63000
Daň z pozemkov 4220
- daň z pozemkov  
- daň zo stavieb  
Miestny poplatok za psa 100
Za vyhlasovanie v MR 100
Miestny poplatok za hrobové miesta 100
Poplatok za overovanie 130
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stav. odpady 4000
Poplatok za prenájom modlitebne 83
Poplatok za prenájom kultúrneho domu,sp. el. ener 100
Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva 149
Zo ŠR - Životné prostredie 26
Dotácia PRV - MAS Horné Považie 15000
Dotácia z MV na podporu DHZ 3000
Dotácia TSK 600
Spolu: 90608
   
   
   
   
Vo Vrchteplej, dňa 26.11.2020  
Ladislav Kolek  
starosta obce  
   
   
   
   
Návrh rozpočtu obce Vrchteplá NÁVRH
Rozpočet na úseku výdavkov ROZPOČET
ROK 2021  
Tarifný plat 26136
Poistné na zdravotné poistenie 2614
Poistné na nemocenské poistenie 366
Poistné na starobné poistenie 3660
Poistné na úrazové poistenie 210
Invalidné poistenie 784
Poistenie v nezamestnanosti 261
Príspevok do doplnkových dôchodk. Poistení 120
Poistenie do rezervného fondu 1242
Spoločná úradovňa Jasenica 1500
Poskytovanie elektronických služieb 270
Poštovné služby 300
Telekomunikačné služby 400
Všeobecný materiál - kancelársky, čistiaci 500
Knihy, noviny, publikácie 100
Poistenie 469
Údržba výpočtovej techniky 200
Školenia, kurzy, semináre 200
Poplatky a odvody 1500
Splácanie úveru 4000
Stravovanie 693
Prídel do sociálneho fondu 380
Vývoz domového odpadu a drobného stav. Odpadu 4000
Elektrická energia 4500
Odhŕňanie snehu - údržba miestnych komunikácií 700
Údržba budov a zariadenia v majetku obce 4753
   
Nákup techniky, strojov a náradia 800
Verejné obstarávanie, právne služby 1000
Externý managment projektov 1000
Spracovanie projekt. dok. na aktuálne dotácie z eurofondov 2000
Údržba verejného osvetlenia 200
Podpora DHZ (z dotácie Ministerstva vnútra) 3200
Odmeny poslancov 250
Reprezentačné 1700
Dotácia PRV - MAS Horné Považie -Rek. verejných priestranstiev 20000
Dotacia z TSK 600
Spolu: 90608
   
   
   
Vo Vrchteplej, dňa 26.11.2020  
Ladislav Kolek  
starosta obce