Späť

Návrh dodatok č.2 k VZN

Návrh

D O D A T O K  č. 2
k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/2015
obce Vrchteplá o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad

za sociálne služby zo dňa 25.04.2015

 

Obec Vrchteplá v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  schvaľuje tento

D O D A T O K  č. 2
k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/2015
obce Vrchteplá o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

 

Dodatkom č. 2 sa v uvedenom VZN č.2/2015 mení a dopĺňa článok č.3 ods.2,  článok 6 ods. 2 a 7,

a článok 7 ods. 1, ods. 3 až 7 a ods. 11 v nasledovnom znení:
 

 

Článok 3

Konanie vo veci posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

 1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (opatrovateľskú službu, na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári)  obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa má posudzovať, rodné číslo, ak je pridelené, dátum jej narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, rodinný stav, štátne občianstvo, druh sociálnej služby. Súčasť žiadosti tvorí doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, nie starší ako šesť mesiacov.

   

   

   

  Článok 6

  Zmluva o opatrovateľskej službe

 2. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby Obcou, je povinná poskytovateľovi sociálnej služby na účely uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uviesť tieto údaje a predložiť tieto potvrdenia a doklady:

 3. meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,

 4. miesto poskytovania sociálnej služby,

 5. druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,

 6. deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,

 7. potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba a osôb, ktorých príjmy sa s ňou spoločne posudzujú a spoločne započítavajú. Súčasťou musí byť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu.

  (7)  Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby len z týchto dôvodov:

  e) prijímateľ sociálnej služby bez vážneho dôvodu nevyužíva sociálnu službu po dobu dlhšiu    ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov; za vážny dôvod sa považuje najmä pobyt v zdravotníckom zariadení.

  Článok 7

  Výška úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu

  (1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej   poskytovateľom sociálnej služby zmluvou podľa článku 6 ods. 3 písm. g) VZN č.4/2015. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu ku dňu jej splatnosti  podľa svojho príjmu a majetku. Za účelom platenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu sa postupuje v zmysle § 72, § 72a  a § 73 zákona o sociálnych službách.

  (3) Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne   z jeho príjmu najmenej 1,65 - násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č.601/2003 Z. z. životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  (4) Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu, prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté deti a rodičov, ak sa ich príjem spoločne neposudzuje a spoločne nezapočítava s príjmom prijímateľa sociálnej služby. Zaopatrené plnoleté deti alebo rodičia môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby písomnú zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu podľa Občianského zákonníka. Za účelom platenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu sa postupuje v zmysle § 73 zákona o sociálnych službách.

  (5) Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba. Táto iná osoba môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.

  (6) Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu a túto nezaplatenú úhradu za sociálnu službu alebo jej časť nezaplatí ku dňu splatnosti tejto úhrady za tohto prijímateľa sociálnej služby iná osoba podľa článku 7 ods. 5 tohto dodatku ani zaopatrené plnoleté deti alebo rodičia podľa článku 7 ods. 4  tohto dodatku, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby voči tomuto prijímateľovi sociálnej služby. Za účelom platenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu sa postupuje v zmysle § 73 zákona o sociálnych službách.

  (7) Prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v § 73 ods. 12 zákona o sociálnych službách sú povinní poskytovateľovi sociálnej služby oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na platenie úhrady za sociálnu službu, a umožniť znalcovi vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady týkajúce sa majetku.

  (11) Výška úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu je stanovená v závislosti od zaradenia do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby respektíve podľa rozsahu odkázanosti t.j. podľa počtu hodín opatrovateľskej služby, o ktoré prijímateľ žiada:

         

Stupeň odkázanosti FO

na pomoc inej FO

Rozsah odkázanosti hod./deň

Výška úhrady za 1 hod.

opatrovateľskej služby

 II.

2 – 4

5,30 €

III.

4 – 6

1,40 €

IV.

6 – 8

2,70 €

 V.

8 – 12

3,00 €

VI.

viac ako 12

3,20 €

 

Záverečné ustanovenia

(1) Tento Dodatok bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Vrchteplá dňa .................. uznesením

      č. .............. ako Dodatok č.2 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške

      úhrad za sociálne služby zo dňa 25.04.2015.

(2)  Tento Dodatok č.2 nadobúda účinnosť dňom ......................

 

 

Vo Vrchteplej, dňa 29.04.2022

 

                                                                                                           Ladislav Kolek

                                                                                                            starosta obce