Voľby - nástup náhradníka

  Obec  V R C H T E P L Á  , Vrchteplá 15, 017 05 Považská Bystrica 5 zastúpená starostom obce Ladislavom Kolekom       ...

Referendum

Rozhodnutie o vyhlásení referenda

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie Novostavba rodinného domu na parcele KN-C 275/43

Oznámenie o zasadnutí OZ

P O Z V Á N K A     v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva 2....

Návrh rozpočtu na rok 2023

Návrh rozpočtu obce Vrchteplá     Rozpočet na úseku príjmov ROZPOČET   ROK 2023 ...

Oznámenie OZ

O Z N Á M E N I E   o zvolaní zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Vrchteplá   v zmysle § 12 ods. 1 zákona č....

Návrh dodatok č.2 k VZN

Návrh D O D A T O K  č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/2015 obce Vrchteplá o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe...

Pozvánka na 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A     V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva 11. ...

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška kolaudačné rozhodnutie záhradná chatka Marián Jakubec

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška kolaudačné rozhodnutie záhradná chatka Jiří Prchal

Verejná vyhláška

211001 Oznámenie o začatí Kolaudačného konania Marián Jakubec

Verejná vyhláška

211001 Oznámemie o začatí kolaudačného konania Prchal Jiří

Dodatok k VZN

Návrh D O D A T O K  č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/2015 obce Vrchteplá o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe...

Verejná vyhláška

210224 Oznámenie stavebné povolenie Ješíková

Verejná vyhláška

210225 Kolaudačné rozhodnutie Haviarová

Návrh rozpočtu na rok 2021

Návrh rozpočetu obce Vrchteplá NÁVRH Rozpočet na úseku príjmov ROZPOČET ROK 2021   ...