Obec Vrchteplá je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejným obstarávateľom, a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona. V dole uvedenom zozname sú ukončené vyhlásené verejné obstarávania na podlimitné civilné zákazky podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z..