Popis služby:

Obec informuje verejnosť o triedach pre deti so špeciálnymi potrebami, o triedach pre nadané deti a pod.

 

Typy informácií:

  • organizácia špeciálnych škôl,
  • popis vnútornej diferenciácie a dĺžky výchovy a vzdelávania v špeciálnych školách,
  • postup pri prijímaní detí a žiakov do týchto škôl,
  • podrobnosti o osobitostiach výchovy a vzdelávania,
  • podrobnosti o hodnotení a klasifikácii prospechu a správania žiakov,
  • podrobnosti o počtoch detí a žiakov v triedach špeciálnych škôl,
  • podrobnosti o forme a obsahu správy o výchove a vzdelávaní žiaka podľa § 24 zákona,
  • podrobnosti o označovaní škôl,
  • popis ustanovenej sústavy učebných odborov a zameraní učebných odborov v odborných učilištiach.

 

Príklad:

Špeciálna trieda pre deti s poruchami učenia

Základná škola – Horná

Ulica: Horná 16

Tel.: 48XXXXX

Mobil: 090XXXXXXX

e-mail: zs.horna@hornadolna.sk

Vedúca pracovníčka: PaedDr. Jana Božoňová

 

Pre deti s poruchami učenia ako sú dislexia, disgrafia, disortografia, či diskalkúlia je v Základnej škole (ZŠ) Horná v obci Horná Dolná, jedinej v Trnavskom okrese, otvorená špeciálna trieda pre tretiakov a štvrtákov. Tento projekt bol spustený v roku 2012. V špeciálnej triede môžu byť minimálne štyria a maximálne 12 žiaci. Špeciálnu triedu navštevujú nielen deti z obce, ale aj z okolitých obcí a z okresného mesta. Venujú sa im špeciálni pedagógovia. Cieľom projektu je, aby deti po zaradení na druhom stupni ZŠ do pôvodných tried boli schopné pokračovať v bežnom štúdiu s ostatnými žiakmi.
Žiaci v špeciálnych triedach sú intelektovo zrelé, ale majú špecifickú vývinovú poruchu učenia, ktorú je potrebné eliminovať a ak sa dá, aj odstrániť. Učia sa podľa bežných učebných osnov z učebníc, s ktorými pracujú aj deti v ostatných triedach. Na niektorých vyučovacích hodinách však používajú špeciálne pracovné listy, ktoré im umožňujú zvládnuť učivo primeraným spôsobom. Hodnotené sú slovne a na vysvedčení dostanú súhrnné hodnotenie, ktoré zaznamenáva ich posun. Na výchovné predmety sa stretávajú s ostatnými spolužiakmi z bývalých tried. Spolu tiež navštevujú školu v prírode, telesnú výchovu a školský klub detí.