Popis služby:

Obec zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb

 

Typy informácií:

  • Sociálne služby
  • Pomoc v hmotnej núdzi
  • Opatera člena rodiny

 

Príklad:

Komunitný plán sociálnych služieb obce Horná Dolná pre roky 2012 – 2020

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Dolnej na svojom 9. zasadaní zo dňa 18. júla 2012 schválilo "Komunitný plán sociálnych služieb obce Horná Dolná pre roky 2012 - 2020".

Komunitný plán sociálnych služieb obce Horná Dolná je dlhodobý strategický dokument, ktorého cieľom je:

  • vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných sociálnych služieb pre jednotlivé sociálne skupiny,
  • vytvoriť podmienky na podporu komunitného rozvoja za účelom predchádzania vzniku, či zhoršovanie nepriaznivých sociálnych situácií a riešenie miestnych sociálnych problémov,
  • podporovať trvalo udržateľný rozvoj obce s možnosťou budovania ďalších sociálnych zariadení.

Obsahom Komunitného plánu sociálnych služieb je analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb, analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb, analýza sociologických a demografických údajov, určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb, časový plán realizácie a spôsob vyhodnocovania plnenia plánu.

Prílohou tohto dokumentu je zoznam verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v obci Horná Dolná s uvedením základných kontaktných údajov o subjekte.

Prílohy

    Komunitný plán sociálnych služieb obce Horná Dolná 2012 - 2020 [PDF 642,1 kB]

    Poskytovatelia sociálnych služieb [PDF 89,7 kB]

Popis služby:

Obec informuje o sociálnych zariadeniach na svojom území

 

Typy informácií:

Informácia o sociálnom zariadení musí obsahovať minimálne atribúty - názov, adresa, kontaktné údaje. V detailnom pohľade ešte ďalšie podrobné informácie.

 

Príklad:

 

Zoznam sociálnych zariadení poskytujúcich sociálne služby v obci Horná Dolná:

 

Zariadenie pre seniorov Horná Dolná

V zariadení pre seniorov Horná Dolná sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá :

a)     dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3  zákona o sociálnych službách, alebo

b)     fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto  zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov je rozhodnutie  o  odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby vydané obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa.

 

Kontakt:

Mgr. Peter Voľný – sociálny pracovník

Ulica: Novoveská 24

Tel.: 48XXXXX

Mobil: 090XXXXXXX

e-mail: zss@hornadolna.sk

viac info tu: www.zsshornadolna.sk

 

Náruč, nezisková organizácia

V zariadení núdzového bývania Náruč sa poskytuje:

a)  ubytovanie na určitý čas,

b)  sociálne poradenstvo,

c)  pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

Utvárajú sa podmienky  na:

a)  prípravu stravy, výdaj stravy a potravín,

b) vykonávanie nevyhnutnej základnej  osobnej hygieny,

c)  pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

d)  záujmovú činnosť.

 

Kontakt:

Ing. Teodor Matúš - riaditeľ

Ulica: Jégého 53

Tel.: 48XXXXX

Mobil: 090XXXXXXX

viac info tu: www.narucno.sk

 

Denné centrum Štúrova

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

V dennom centre sa :

a)     poskytuje sociálne poradenstvo,

b)     zabezpečuje záujmová činnosť.

 

Kontakt:

Ing. Michal Dvorčák

Ulica: Štúrova 15

Tel.: 48XXXXX

Mobil: 090XXXXXXX

viac info tu: www.dennecentrumhd.sk