Požiarny poriadok

Obecné zastupiteľstvo obce Horná Dolná v zmysle § 6 odst. 1 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa dňa 5.5.2010 uznieslo na všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa vydáva „Požiarny poriadok obce".

Požiarny poriadok obce Horná Dolná.pdf (1 250kb)

 

Obecný hasičský zbor

V roku 2012 bol založený Obecný hasičský zbor. Zabezpečuje preventívne protipožiarne kontroly v obci, vykonáva práce pri zdolávaní požiarov a zasahuje pri ohrození života a zdravia na území obce.

V súčasnosti má OHZ 15 členov z toho 2 ženy. Na hasenie požiarov disponuje nasledovnou technikou a zariadením Š -706 AKV, IVECO DAILY, PS -12 a kalovým čerpadlom.

OHZ sa každoročne zúčastňuje viacerých hasičských súťaží a tým reprezentujú obec po celom Slovensku.

Výsledky preventívnych protipožiarnych prehliadok OHZ zaznamenáva do požiarnej knihy. Návrh na odstránenie zistených závad (kto, ako a kedy vykoná odstránenie a kto zodpovedá za vykonanie) pri závadách s bežným alebo zmluvne dohodnutými nákladmi stanovuje technik požiarnej ochrany. Návh na odstránenie zistených závad pri závadách s vyššími finančnými nákladmi stanovuje obecné zastupiteľstvo.                     

Veliteľ: Tibor Ferenc st.

Kontakt : 090X XXX XXX, +421 XX /XX XX XXX

V prípade požiaru volajte:

Peter Dráčik 090X XXX XXX

Tibor Ferenc st. 090X XXX XXX

 

Preventívno-výchovná akcia pre žiakov základných škôl

Obecný hasičský zbor Horná Dolná v školskom roku 2013/2014 pripravil na základnej škole Dolná dve prednášky pre žiakov 1-4 ročníka na tému zodpovedného správania sa pri zaobchádzaní s ohňom:

  • opekačka – veľká zábava ALE...
  • nehráme sa so zápalkami
  • čo robiť keď HORÍ

Pre veľký úspech a pozitívny ohlas od rodičov sa pripravuje akcia aj pre materské školy v obci.