Strategický dokument – Program rozvoja obce Vrchteplá na roky 2015 – 2025

Tento dokument bol schválený uznesením č. 9
z rokovania obecného zastupiteľstva v obci Vrchteplá, konaného dňa 12. decembra 2015

     Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) je vypracovaný v súlade s paragrafom 8 zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja a s princípmi tvorby strategického dokumentu uvedené v Metodickej príručke pre vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce z dielne Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia regionálnej politiky. PHSR obce je strategický strednodobý dokument, ktorý sa vypracováva na obdobie 10 rokov s dlhodobým výhľadom na 10-14 rokov. Je základným a kľúčovým dokumentom slúžiacim pre riadenie samosprávy vychádzajúci z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území. Formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. Dokument je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza. Spracovaním tohto dokumentu obec napĺňa jeden zo základných princípov regionálnej politiky Európskej únie – princíp programovania.

 

PHSR v schválenej verzii je k dispozícii po kliknutí TU

 

Obsahom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na obdobie 2015 - 2025 je:

I. analýza ekonomických a sociálnych východísk z pohľadu súčasného stavu, potenciálu a možností rozvoja mesta v oblastiach, ktoré priamo či nepriamo súvisia s rozhodovaním a právomocami samosprávy, SWOT analýza slabých stránok, silných stránok, príležitostí a ohrození

II. stratégia rozvoja mesta prostredníctvom strategických zámerov, cieľov a nástrojov

III. zabezpečenie realizácie stratégie rozvoja mesta na základe navrhnutých opatrení

IV. finančný plán spolufinancovania navrhnutých opatrení z fondov EÚ