Evanjelický a.v. farský úrad v Súľove – Hradnej

História:

Evanjelická cirkev vo Vrchteplej je od svojho vzniku veľmi úzko spojená s obcou Súľov.

Počiatky evanjelickej cirkvi v Súľove, spadajú, ako sa zdá, až do reformačnej doby. Už v roku 1544 sa spomína istý Ján Faber zo Súľova ako prvý žilinský kňaz, ktorý bol toho istého roku vo Wittenbergu za kňaza posvätený. V starom protokole hornotrenčianskeho traktu sa spomína ako súľovský farár istý Filip, ktorý bol, ako sa zdá, len dvorným kazateľom.

Osobitný, na ten čas dosť ozdobný chrám, posvätený menu Ježišovmu vystavil až v roku 1616 Teodóz Sirmiensis, prísediaci (assessor) kráľovskej tabule so svojimi švagrami, totiž Jánom Davidom zo Svätého Petra, stoličným podžupanom a Štefanom Akaim. V čase protireformácie už v roku 1674 jej odňal mocou a násilím kľúče od chrámu gróf Juraj Ilešházi, Súľovčania však potom ešte pokojne užívali chrám až do roku 1688. Vtedy trenčiansky podžupan Madočáni, ako vyslaný komisár, posilnený vojskom, v neprítomnosti súľovských pánov, tento chrám odobral, navzdory tomu, že súľovská cirkev bola podľa zákonného krajinského artikulu šopronského snemu v roku 1681 vyhlásená za artikulárnu.

Po tomto odobratí chrámu boli nútení odbavovať Služby Božie v súľovských a hradňanských domoch. Neskôr na pozemku Františka Sirmiensisa ním darovaný drevený dom opravili a prispôsobili pre dočasný chrám v roku 1734.

Keďže už spomínaný dočasný drevený chrám bol aj malý a hrozil spadnutím a patróni cirkvi už nemali nádej dostať naspäť odňatý chrám, zaujímali sa o výstavbu nového chrámu. Po dosiahnutí povolenia a skutočnom vydelení miesta pre stavbu mohli už koncom roku 1749 položiť prvé základy terajšieho chrámu. Dostavali ho v roku 1750 a na deň pamiatky Michala archanjela toho istého roku ho posvätili ku cti samého Trojjediného Boha.

(Podľa knihy: Ján Križan: Zrodená medzi skalami, 2010)

Do súľovského cirkevného zboru v minulosti patrilo viacero fílii, ktoré sa postupne osamostatnili (napr. Rajec) alebo administratívne pričlenili k inému cirkevnému zboru (napr. Bodiná).

V súľovskej farnosti sa vystriedalo do dnešných dní (r. 2016) celkom 37 kňazov. V čase pôsobenia p. Vincenta Blaška v r. 1995 bola vo Vrchteplej v budove bývalej školy spojpomocne upravená jej časť  na modlitebňu, ktorá bola v roku 1995 aj posvätená a odvtedy sa aj pravidelne využíva.

Služby Božie sa konajú každú druhú nedeľu o 8.15.

 

kontakt:

Evanjelický a.v. farský úrad v Súľove – Hradnej

Súľov 203
013 52 Súľov – Hradná
tel./041/5574014 
 
zborový farár: Mgr. Belo Húska

Služby Božie : Evanjelický a.v. kostol v Súľove - každú nedeľu o 10.10 hod.