Obec VRCHTEPLÁ

           Vrchteplá 15, 017 05 Považská Bystrica 5

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet

obce   Vrchteplá

 

a rozpočtové hospodárenie

za rok 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá : Ladislav KOLEK

 

Spracovala: Viera VOKELOVÁ

 

Vo Vrchteplej, dňa 9.3. 2018

 

 

 

Záverečný účet schválený OZ dňa   18.03.2018, uznesením č. 3.

 

 

 

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

 

 

OBSAH :

 

 1. Rozpočet obce na rok 2017

 

 1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

 

 1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

 

 1. Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2017

 

 1. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

 

 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

 

 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

 

 1. Hospodárenie príspevkových organizácií

 

 1. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

 

 1. Podnikateľská činnosť

 

 1. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. štátnym fondom
  4. rozpočtom iných obcí
  5. rozpočtom VÚC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

 

1. Rozpočet obce na rok 2017

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2017.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný.

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12. 2016 uznesením č. 5.

Rozpočet bol jedenkrát upravovaný, zmena rozpočtu bola schválená na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 21.10.2017, uznesením č. 3.

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2017

 

 

 

 

Schválený

rozpočet

Schválený rozpočet

po poslednej zmene

Príjmy celkom

62 815,00

68 588,00

z toho :

 

 

Bežné príjmy

62 815,00

68 588,00

Kapitálové príjmy

0,00

0,00

Finančné príjmy

0,00

0,00

 

 

 

Výdavky celkom

62 815,00

68 588,00

z toho :

 

 

Bežné výdavky

62 815,00

68 588,00

Kapitálové výdavky

0,00

0,00

Finančné výdavky

0,00

0,00

 

 

 

Hospodárenie  obce

0,00

0,00

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12. 2017

% plnenia

68 588,00

             70 902,61

                   103,37

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 68 588,00,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 70 902,61 EUR, čo predstavuje  103,37 % plnenie.

 

 1. Bežné príjmy

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

68 588,00

70 902,61

103,37

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 68 588,00  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 70 902,61  EUR, čo predstavuje  103,37 % plnenie.

 

 1. daňové príjmy

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

58 734,00

             59 823,77

               101,85

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 53 182,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 54 232,16 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,97 %.

 

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 2 452,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2 431,58 EUR, čo je 99,16  % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 1 219,74 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1 211,84 EUR, spolu výška dane z nehnuteľnosti bola rozpočtovaná na 2 452,00 € a plnenie vo výške 2 431,58 €, čo je plnenie na 99,16 %.  K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 27,00 EUR.

 

Daň za psa z rozpočtovaných 100,00 EUR, bol skutočný príjem 98,00 EUR, plnenie na 98 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 3 000,00 EUR, bol skutočný príjem 3 062,03 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,06 %.

 

 1. nedaňové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

              2 650,00

              2 980,30

                    112,46

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Obec Vrchteplá nemala žiadne príjmy z podnikania ani z prenájmu pozemkov. Príjmy z prenájmu budov boli vo výške 529,00 €, čo predstavuje príjem z prenájmu modlitebne vo výške 83,00 €, príjem z prenájmu za sálu KD vo výške 45 € a príjem za nocovňu SAD Trenčín vo výške 396,00 €.

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 485 EUR na predaj výrobkov a služieb bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 973,69 EUR, čo je 200,76 % plnenie. Príjem za poplatok za vyhlásenie v MR bol v celkovej výške 129,00 €.

Ostatné poplatky – za overovanie boli rozpočtované na 130,00 € a plnenie vo výške 292,50€, čo je 225 % plnenie.

 

Prijaté granty a transfery

 

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

7 204,00

              8 098,54

                   112,41

 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 7 204,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 8 098,54EUR, čo predstavuje 112,41 % plnenie. Odôvodnené to je prijatými finančnými prostriedkami na voľby do NR SR  2016 vo výške  a finančnými prostriedkami z UPSVaR Pov.Bystrica vo výške 2 745,00 € v zmysle uzatvorených zmlúv a vo výške 1 011,10 € hmotná núdza z UPSVR pre jedného občana.

 

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Krajský úrad ŽP-Trenčín

          25,61

Ochrana životné prostredie

Okresný úrad Pov. Bystrica

         90,42

Evidencia obyvateľov

Okresný úrad Pov. Bystrica

64,40

Register adries

Obvodný úrad Pov. Bystrica

568,30

Transfer na voľby do VÚC

UPSVaR Pov. Bystrica

        2 475,00

Menšie obec.služby

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

 

 

 

 1. Kapitálové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

                    0,00

0,00

0,00

 

Z nerozpočtovaných kapitálových príjmov  nebol ani k 31.12.2017 skutočný príjem.

 

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 % plnenie. Obec nerozpočtovala tento druh príjmu.

 

Príjem z predaja budov bol vo výške  0,00 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške

 0,00 EUR. Obec nerozpočtovala tento druh príjmu.

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie. Obec nerozpočtovala tento druh príjmu.

 

Granty a transfery

Obec Vrchteplá nerozpočtovala transfery, ani obci nebol poskytnutý žiaden tranfer, ani obec nezískala dotáciu z Ministerstva financii SR.

 

Prijaté granty a transfery

 

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Štátny rozpočet

0,00

Transfer účelový na kapitál.výd

 

 

 

 

 

 

Spolu

0,00

 

 

Obec získala finančné prostriedky z Pôdohospodárskej platobnej agentúry na realizáciu digitálneho kamerového systému vo výške 3 247,65 €.

 

 1. Príjmové finančné operácie:

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

0,00

3 139,17

                         

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov na úseku finančné operácie nebol rozpočtovaný a   skutočný príjem k 31.12.2017 bol v sume 3 139,17 EUR.

 

 

4.Mimorozpočtové príjmy

                                                                                   

Obec neprijala žiadne mimorozpočtové príjmy .

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

68 588,00

            59 092,80

                      86,15

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 68 588,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume  59 092,80  EUR, čo predstavuje  86,15 % čerpanie.

 

 

 1. Bežné výdavky

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

               68 588,00

            55 092,80      

                   80,32

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov vo výške 68 588,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume 55 092,80 EUR, čo predstavuje  80,32 % čerpanie.

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 18 409,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 18 995,77 EUR, čo je 103,19 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce a referentky obecného úradu mzdové prostriedky opatrovateľky a pracovníčky zamestnanej z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na § 54 – Šanca na zamestnanie na rozpočtované a čerpané na 1 január 2017.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných  1 756,00,00 EUR na zdravotné poistenie bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 854,24 EUR, čo je 105,59 % čerpanie.

Z rozpočtovaných  4 541,00,00 EUR na sociálne poistenie, ktoré zahŕňa nemocenské poistenie, starobné poistenie, úrazové poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistenie do rezervného fondu bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 4 694,55  EUR, čo je 103,38 % čerpanie.

Z rozpočtovaných  100,00 EUR na cestovné bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 26,08 EUR, čo je 26,08 % čerpanie.

Z rozpočtovaných  4 000,00 EUR na energiu bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume  3 392,69 EUR, čo je 84,82 % čerpanie.

Z rozpočtovaných 450,00 € na poštovné bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 444,08 €, čo predstavuje 98,68 € čerpanie.

 

Tovary a služby

Z rozpočtovaných  30 113,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 20 936,75 EUR, čo je 69,52 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú  materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými

 

Z rozpočtovaných  4 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 4 554,29 EUR, čo predstavuje , 113,85 % čerpanie. Na úroky z úveru bolo zaplatené 554,29 € a splátka úveru bola uskutočnená vo výške mimoriadnych výdavkov vo výške 4 000,00 €.

 

2) Kapitálové výdavky :

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

0,00 €

                  0,00

                     0,00

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov vo výške schváleného rozpočtu vo výške 0,00 € a upraveného vo výške 0,00 EUR neboli skutočne čerpané  k 31.12.2017 žiadne finančné prostriedky

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

3) Výdavkové finančné operácie :

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

0,00

                 4 000,00

                 4 000

 

Finančné operácie sa nerozpočtovali ani na úseku príjmov, ani na úseku výdavkov.  Plnenie však bolo v celkovej výške 4 000,00 € na splátku úveru.

 

 

 4) Mimorozpočtové výdavky:

 

     Obec nerozpočtovala žiadne mimorozpočtové výdavky.

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

 

 

Hospodárenie obce

 

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

 

Bežné  príjmy spolu

70 902,61

z toho : bežné príjmy obce

70 902,61

             bežné príjmy RO

0,00

Bežné výdavky spolu

55 092,80

z toho : bežné výdavky  obce

55 092,80

             bežné výdavky  RO

0,00

Bežný rozpočet

0,00

Kapitálové  príjmy spolu

0,00

z toho : kapitálové  príjmy obce

0,00

             kapitálové  príjmy RO

0,00

Kapitálové  výdavky spolu

4 000,00

z toho : kapitálové  výdavky  obce

4 000,00

             kapitálové  výdavky  RO

0,00

Kapitálový rozpočet

0,00

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

 

Vylúčenie z prebytku

 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

 

Príjmy z finančných operácií

3 139,17

Výdavky z finančných operácií

4 000,00

Rozdiel finančných operácií

 

Príjmy spolu 

74 041,78

VÝDAVKY SPOLU

59 092,80

Hospodárenie obce

14 948,98

Vylúčenie z prebytku

 

Upravené hospodárenie obce

14 948,98

 

 

Prebytok rozpočtu v sume  EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

  V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 14 948,98  EUR.

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

 

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                                                      

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2017

838,08

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

                  rozpočtový rok

14 110,90

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení

 

                - z finančných operácií

 

Úbytky   - použitie rezervného fondu :

 

 

 

               - krytie schodku rozpočtu

 

               - ostatné úbytky

 

KZ k 31.12.2017

14 948,98

                                                                                                                                               

 

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

 

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2017

0,97

Prírastky - povinný prídel -     1,5   %                  

225,73

              

 

               - ostatné prírastky

0,00

Úbytky   - závodné stravovanie                   

 

               - dopravné                         

0,00

               - regenerácia PS                                                        

 

               - ostatné úbytky                                                                                             

210,00

KZ k 31.12.2017

16,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

 

A K T Í V A 

Názov 

ZS  k  1.1.2017  v EUR

KZ  k  31.12.2017 v EUR

Majetok spolu

382 116,88

391 597,57

Neobežný majetok spolu

376 457,09

372 467,09

z toho :

 

 

Dlhodobý nehmotný majetok

 

 

Dlhodobý hmotný majetok

340 352,15

336 362,15

Dlhodobý finančný majetok

36 104,94

36 104,94

Obežný majetok spolu

5 659,79

19 130,48

z toho :

 

 

Zásoby

 

 

Zúčtovanie medzi subjektami VS

 

 

Dlhodobé pohľadávky

 

 

Krátkodobé pohľadávky

2 520,62

3 868,10

Finančné účty

3 139,17

15 262,38

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

 

 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

 

 

Časové rozlíšenie

17 119,63

13 129,63

 

P A S Í V A

Názov

ZS  k  1.1.2017 v EUR

KZ  k  31.12.2017 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

382 116,88

391 597,57

Vlastné imanie

343 614,11

361 159,07

z toho :

 

 

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

343 614,11

361 159,07

Záväzky

21 383,14

17 308,87

z toho :

 

 

Rezervy

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé záväzky

0,97

16,70

Krátkodobé záväzky

90,00

0,00

Bankové úvery a výpomoci

21 292,17

17 292,17

Časové rozlíšenie

17 119,63

13 129,63

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

 

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:

 • voči bankám                                                              17 292,17  EUR
 • voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)                                     0,00   EUR
 • voči dodávateľom                                                             0,00   EUR
 • voči štátnemu rozpočtu                                                     0,00   EUR
 • voči zamestnancom                                                            0,00  EUR
 • voči poisťovniam a daňovému úradu                                0,00  EUR

 

 

Obec Vrchteplá uzatvorila  s Dexia bankou Slovensko dlhodobý úver vo výške  11 560,87 na úhradu faktúry č. 20060407 firme DK TRADE, s.r.o. Považská Bystrica, na ktorý v roku 2017 uhradila jednorázovou sumou vo výške 4 000,00 €, nesplatená čiastka ku 31.12.2017 predstavuje  finančné prostriedky vo výške 5 861,17 €.

Obec Vrchteplá má ešte uzatvorený kontokorentný úver od roku 2010 a zostatok nesplatenej čiastky je vo výške 11 431€. Úroky z kontokorentného úveru boli splatené vo výške 554,29 €.

 

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

 

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

 

Obec neposkytla v roku 2017 žiadne dotácie  právnickým osobám a ani fyzickým osobám – podnikateľom.

 

 

 

10. Podnikateľská činnosť 

 

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia  na prevádzkovanie lyžiarskeho vleku.

V roku 2017 neprevádzkovala lyžiarsky vlek, nemala žiadne príjmy z činnosti.

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

 

 1. zriadeným a založeným právnickým osobám
 2. štátnemu rozpočtu
 3. štátnym fondom
 4. rozpočtom iných obcí
 5. rozpočtom VÚC

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

 

 1. Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

 

Obec nie je zriaďovateľom rozpočtových organizácií.

 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

 

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

 

Obec nemá založené žiadne právnické osoby.

 

 

 

 

 1. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

 

Poskytovateľ

 

 

  

        - 1 -

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ....

- bežné výdavky

- kapitálové výdavky

- 2 -

Suma  poskytnutých

finančných prostriedkov

- 3 -

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

- 4 -

Rozdiel

(stĺ.3 - stĺ.4 )

 

 

- 5 -

KÚ ŽP - TN

Bežné výdavky-ochrana ŽP

25,61

25,61

0,00

OkÚ - PB

Bež. výdavky-evid. obyvateľstva

90,42

90,42

0,00

OkÚ - PB

Bež. výdavky-register adries

64,40

64,40

0,00

Ok

Ú - PB

Bež. výdavky-voľby do VUC

568,30

568,30

0,00

Dobrovoľná požiar-na ochrana SR

Dobrovoľný hasičský zbor obce Vrchtpelá

 

     3 000,00

 

3 000,00

 

0,00

ÚPSVaR - PB

Bež. výdavky-UPSVaR menšie obec.služby, aktivačná činnosť,Šanca na zamestnanie

2 745,00

2 745,00

0,00

 

 1. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

 

Poskytovateľ

Suma prijatých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

Rozdiel

Recyklačný fond

             68,00

           68,00

             0,00

 

 

 

 1. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

 

Obec v roku 2017 neposkytla žiadny transfer iným obciam.

 

 

 1. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

 

Obec v roku 2017 prijala  finančné prostriedky z VÚC na uskutočnenie akcie „Spomienky na minulosť“ vo výške 500,00 €, ktoré čerpala v celkovej výške 500,00 €

 

 

12. Návrh uznesenia:

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 14 948,98  EUR, čo je zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2017 v pokladni vo výške 12 571,82 € a na účte v Primabanke,a.s. Slovensko, pobočka Považská Bystrica vo výške 2 377,16 €.