Popis služby: 

Obec informuje verejnosť o základných školách, ktoré vlastní a spravuje  

Typy informácií:

  • zoznam škôl,
  • organizácia základnej školy, 
  • popis plnenia povinnej školskej dochádzky vrátane jej plnenia mimo územia Slovenskej republiky, 
  • organizácia a zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej činnosti v škole vrátane integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a mimo nej, žiakov s nadaním, 
  • pravidlá hodnotenia a klasifikácie,
  • pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov,
  • poprípade rozvrhy hodín, 
  • udelené pochvaly a získané ocenenia

 

Príklad:

Základná škola – Horná

Ulica: Horná 16

Tel.: 48XXXXX

Mobil: 090XXXXXXX

e-mail: zs.horna@hornadolna.sk

Riaditeľka: PaedDr. Petra Krutá

 

Základná škola Horná 16 v Hornej Dolnej sa nachádza v širšom centre obce, bola zriadená v roku 1973 s plánovanou kapacitou 12 tried a 250 žiakov.

Škola je dlhodobo zameraná na rozvoj vedomostí žiakov v oblasti matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov, ako aj na rozvoj telesných pohybových a športových schopností v oblasti telesnej výchovy a športu, v prevažnej miere kolektívnych športov, najmä hádzanej dievčat.

Tvorba školského vzdelávacieho programu ZŠ Horná 16 vychádza z uvedeného dlhodobého zamerania školy, na základe čoho sa žiaci školy vzdelávajú v predmete informatická výchova, ale aj po stránke jazykovej v predmete anglický jazyk už od 1. ročníka ZŠ.

Na kvalitnú prípravu v oblastiach matematiky, informatickej výchovy a ostatných prírodovedných predmetov na I. stupni ZŠ nadväzuje možnosť vzdelávania sa žiakov II. stupňa v triedach základného variantu, aj v triedach so zvýšenou dotáciou hodín matematiky a prírodovedných predmetov.

Priestorové vybavenie školy je čerstvo obohatené o novú veľkú telocvičnu spĺňajúcu rozmermi aj tie najnáročnejšie kolektívne loptové halové športy. Okrem spomínaných priestorových podmienok vyučovania TV a športu škola disponuje takisto tromi kvalitne vybavenými počítačovými učebňami, dvomi špeciálnymi učebňami pre vyučovanie cudzích jazykov a multifunkčnou klubovňou s možnosťou vzdelávania žiakov, organizovaním rôznych seminárov a školení, popr. spoločenských alebo reprezentatívnych aktivít školy.

 

Pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov základnej školy sú upravené VZN obce č. 678/2012 a sú plne v súlade s nariadením MŠ SR č. 234/2011.


Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov sú zverejnené na webovej stránke školy.