Back

Oznámenie o zasadnutí OZ

P O Z V Á N K A

 

 

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrchteplej, ktoré sa uskutoční dňa

20. decembra 2022 (utorok) o 17:30 hod.

v budove obecného úradu vo Vrchteplej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Program:

 

                       

  1. Zahájenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a privítanie prítomných
  2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
  3. Zloženie sľubu poslanca
  4. Schválenie rozpočtu obce na rok 2023
  5. Rôzne
  6. Záver                  

            

     

 

                                                                            Ladislav Kolek v. r.

                                                                                starosta obce