Parlamentné voľby 2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Oznam Informácie pre voliča I.  Dátum a čas konania volieb  ...

Parlamentné voľby 2023

Obec Vrchteplá   v súlade s harmonogramom zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 30.septembra 2023 zverejňuje...

Voľby - nástup náhradníka

  Obec  V R C H T E P L Á  , Vrchteplá 15, 017 05 Považská Bystrica 5 zastúpená starostom obce Ladislavom Kolekom       ...

Referendum

Rozhodnutie o vyhlásení referenda

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie Novostavba rodinného domu na parcele KN-C 275/43

Oznámenie o zasadnutí OZ

P O Z V Á N K A     v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva 2....

Návrh rozpočtu na rok 2023

Návrh rozpočtu obce Vrchteplá     Rozpočet na úseku príjmov ROZPOČET   ROK 2023 ...

Oznámenie OZ

O Z N Á M E N I E   o zvolaní zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Vrchteplá   v zmysle § 12 ods. 1 zákona č....

Návrh dodatok č.2 k VZN

Návrh D O D A T O K  č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/2015 obce Vrchteplá o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe...

Pozvánka na 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A     V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva 11. ...

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška kolaudačné rozhodnutie záhradná chatka Marián Jakubec

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška kolaudačné rozhodnutie záhradná chatka Jiří Prchal

Verejná vyhláška

211001 Oznámenie o začatí Kolaudačného konania Marián Jakubec

Verejná vyhláška

211001 Oznámemie o začatí kolaudačného konania Prchal Jiří