Rozpočet obce Vrchteplá na rok 2023

Rozpočtové opatrenie 01_2023

 

Obec Vrchteplá zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Poskytnutie finančného príspevku v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby pre osobu s trvalým bydliskom v obci Vrchteplá momentálne obec neposkytuje, z dôvodu, že obec v súčasnosti nedisponuje zdrojmi, ktoré by umožňovali finančný príspevok poskytnúť. Subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku.

Obec Vrchteplá žiadosti zaradí do poradovníka. Žiadosti bude vyhovené po uspokojení žiadostí dátumovo predchádzajúcich podanej žiadosti. Kritériom určenia poradia žiadostí je dátum ich podania.

Aktuálny poradovník žiadateľov

A - 1

 

Vysvetlivky:

A = ženy

B = muži

1, 2, 3... = číslo žiadosti