Rozpočet obce Vrchteplá

 

 

Rozpočet na úseku príjmov

ROZPOČET

 

ROK 2019

 

 

 

 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

63798

 

Daň z pozemkov

2452

 

 - daň z pozemkov

 

 

 - daň zo stavieb

 

 

Miestny poplatok za psa

100

 

Za vyhlasovanie v MR

100

 

Poplatok za poskytovanie opatrovateľskej služby

0

 

Miestny poplatok za hrobové miesta

200

 

Poplatok za overovanie

130

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stav. odpady

3800

 

Poplatok za prenájom modlitebne

83

 

Recyklačný fond, zberný dvor

0

 

Poplatok za prenájom kultúrneho domu,sp. el. ener

1400

 

Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva

149

 

Zo ŠR - Životné prostredie

26

 

Dotácia z MV na podporu DHZ

3000

 

Dotácia na výstavbu požiarnej zbrojnice

0

 

Dotácia z MŽP na vybudovanie vodojemu

188328

 

Dotácia z Enviromentálneho fondu - triedený zber kom. odpadu

59880

 

Dotácia Program rozvoja vidieka - rekonštrukcia KD

115427

 

Dotácia TSK

600

 

Spolu:

439473

 

prevod zostatku finančných prostriedkov

  • poskytnuté na Hasičskú zbrojnicu

60000

 

  • poskytnuté na údržbu  Pomníka SNP                                                                                               

32 000

 

 

 531 473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Vrchteplej, dňa 10.12.2018

 

 

Ladislav Kolek

 

 

starosta obce 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet obce Vrchteplá

 

 

Rozpočet na úseku výdavkov

ROZPOČET

 

ROK 2019

 

 

Tarifný plat

21924

 

Poistné na zdravotné poistenie

2193

 

Poistné na nemocenské poistenie

307

 

Poistné na starobné poistenie

3070

 

Poistné na úrazové poistenie

175

 

Invalidné poistenie

658

 

Poistenie v nezamestnanosti

220

 

Poistenie do rezervného fondu

1042

 

Poskytovanie elektronických služieb

270

 

Opatrovateľská služba

6300

 

Poštovné služby

200

 

Telekomunikačné služby

300

 

Všeobecný materiál - kancelársky, čistiaci

300

 

Knihy, noviny, publikácie

100

 

Poistenie

469

 

Údržba výpočtovej techniky

200

 

Údržba nového cintorína - 3x kosenie 

250

 

Údržba starého cintorína - 3x kosenie 

150

 

Školenia, kurzy, semináre

200

 

Poplatky a odvody

600

 

Splácanie úveru

4000

 

Stravovanie

693

 

Prídel do sociálneho fondu

343

 

Vývoz domového odpadu a drobného stav. Odpadu

3800

 

Elektrická energia

4000

 

Odhŕňanie snehu - údržba miestnych komunikácií

500

 

Údržba budov a zariadenia v majetku obce

2000

 

Verejné obstarávanie, právne služby

800

 

Spracovanie projekt. dokumentácie na aktuálne dotácie z eurofondov

1200

 

Údržba verejného osvetlenia

200

 

Podpora DHZ (z dotácie Ministerstva vnútra)

3000

 

Výstavba požiarnej zbrojnice (z dotácie Ministerstva vnútra)

64000

 

Vybudovanie vodojemu (z dotácie Ministerstva vnútra)

188328

 

Zvýšenie triedeného zber kom. Odpadu (z dotácie Enviromentálneho f.)

59880

 

Rekonštrukcia KD (z dotácie Programu rozvoja vidieka)

125251

 

Odmeny poslancov

250

 

Reprezentačné

1700

 

Dotacia z TSK

600

 

Údržba Pomníka SNP                                                                              

32000

 

SPOLU rozpočet výdavky

 

531 473

 

                                                                            

 

Vo Vrchteplej, dňa 26.11.2018

Ladislav Kolek

starosta obce