Hlavným zdrojom financovania obce Vrchteplá je obecný rozpočet, ktorý každoročne schvaľuje najvyšší orgán obce – obecné zastupiteľstvo. Okrem neho využíva miestna samospráva na financovanie potrieb súvisiacich so správou a rozvojom obce rôzne mimorozpočtové zdroje.

Sú nimi štátny rozpočet, rôzne neštátne fondy a nadácie a v ostatnom období hlavne zdroje Európskej únie.

 

Zrealizované projekty v oblasti regionálneho rozvoja

Analýza realizovaných opatrení predstavuje zmapovanie reálnych skúseností obce Vrchteplá pri implementovaní investičných a neinvestičných projektov za posledných 8 rokov. Za týmto účelom sa doteraz zrealizovali projekty:

 • Zateplenie domu kultúry
 • Rekonštrukcia spevnených plôch v okolí bývalej základnej školy
 • Prestavba hasičskej zbrojnice II. etapa
 • Prestavba hasičskej zbrojnice I. etapa
 • Rekonštrukcia Pamätníka padlých v SNP
 • Dodanie kompostérov do domácností
 • rekonštrukcia miestnej komunikácie
 • vybudovanie náčného chodníka
 • rekonštrukcia okien na Pamätnej izbe SNP
 • rekonštrukcia spevnenej plochy pred vstupom do Domu Božieho
 • vybudovanie hasičskej zbrojnice
 • zapožičanie hasičského automobilu Iveco Daily
 • vybudovanie kamerového systému
 • výmena dverí na obecnom úrade, rekonštrukcia kancelárie obecného úradu
 • vytvorenie detského kreatívneho centra
 • elektronizácia obecného úradu - dodanie počítačov, tlačiarne, vytvorenie nového www portálu, zapojenie do IS DCOM
 • rekonštrukcia domu smútku
 • prestavba detského ihriska
 • výmena okien na obecnom úrade
 • rekonštrukcia sociálnych zariadení na Obecnom úrade
 • výstavba celoobecného vodovodu

 

V nižšie uvedenej tabuľke je prehľad podaných projektov vrátane gestora výzvy a žiadanej sumy:

  Popis žiadosti  Žiadaná suma  Gestor výzvy Odkaz na www stránku Dátum podania
           
 

Budovanie vodozádržných opatrení obec Vrchteplá

202 290,00 € OP Kvalita životného prostredia    
  Celoobecný vodovod, vodojem, kanalizácia a ČOV 188 327,37 € Environmentálny fond https://envirofond.sk/prehlady-ziadosti/ 2019
  Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Vrchteplá 59 880,00 € Environmentálny fond https://envirofond.sk/prehlady-ziadosti/ 2019
  Kompostovanie BRO z verejných priestranstiev v obci Vrchteplá 6 796,00 € Program obnovy dediny https://www.obnovadediny.sk/ 2019
  Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Vrchteplá 15 899,00€ Program rozvoja vidieka http://www.apa.sk/ 2019
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Vybudovanie celoobecného vodovodu v obci Vrchteplá" 200 000,00€ Environmentálny fond - aktivita BV2 http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie 2018
  Žiadosť o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu pre projekt „Vybudovanie detského ihriska v obci Vrchteplá“                                                    13 000,00 €  Úrad vlády Slovenskej republiky http://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2018/  2018
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia osvetlenia a vybudovanie KS"        54 607,08 € Poľnohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk/podopatrenie-7-4 2017
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia kultúrneho domu"     130 251,48 € Poľnohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk/podopatrenie-7-4 2017
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Renovácia okien a dverí na Pamätnej izbe SNP"          5 000,00 € SAŽP - Program Obnovy dediny http://www.obnovadediny.sk/dotacie/rocnik_2017 2017
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Vybudovanie celoobecného vodovodu v obci Vrchteplá"     344 000,00 € Environmentálny fond - aktivita BV2 http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie 2017
  Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi pre projekt  „Vybudovanie hasičskej zbrojnice"          30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR http://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2017 2017
  Žiadosť o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu pre projekt „Vybudovanie detského ihriska v obci Vrchteplá“       13 000,00 €  Úrad vlády Slovenskej republiky http://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2018/  2017
  Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií na projekt „Rekonštrukcia strešného plášťa strechy kultúrneho domu"        13 500,00 € Ministerstvo financií SR http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10564 2017
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Renovácia okien a dverí na Pamätnej izbe SNP"          5 000,00 € SAŽP - Program Obnovy dediny http://www.obnovadediny.sk/dotacie/rocnik_2017 2016
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Vybudovanie celoobecného vodovodu v obci Vrchteplá"

    344 000,00 €

                           

Environmentálny fond - aktivita BV2 http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie 2016
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Vybudovanie zberného dvora v obci Vrchteplá"      199 997,00 € Environmentálny fond - aktivita C2 http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie 2016
  Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií na projekt „Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií"        13 500,00 € Ministerstvo financií SR http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10564 2016
  Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií na projekt „Vybudovanie požiarnej zbrojnice"        13 500,00 € Ministerstvo financií SR http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10564 2016
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia kultúrneho domu"        96 650,69 € Poľnohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk/podopatrenie-7-4 2016
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Náučný chodník"        49 037,00 € Poľnohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk/podopatrenie-7-5 2016
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií"        98 327,27 € Poľnohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk/podopatrenie-7-2 2016
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia osvetlenia a vybudovanie KS"        38 530,00 € Poľnohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk/podopatrenie-7-4 2016
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Vybudovanie celoobecného vodovodu v obci Vrchteplá"     344 000,00 € Enviromentálny fond - aktivita BV2 http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie 2015
  Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na projekt „Zateplenie domu kultúry"        67 532,00 € Environmentálny fond – aktivita L2 http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie  2015
 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Kamerový systém"

                                                                                                                                               

       25 981,20 € Poľnohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk/vyzva-c-2015-prv-37  2015
  Žiadosť o pridelenie hasičského vozidla na zabezpečenie plnenia úloh obce na úseku ochrany pred požiarmi     114 813,60 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky http://www.minv.sk  015
  Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií na projekt „Výmena výplní otvorov a rekonštrukcia miestnosti KD"        13 500,00 € Ministerstvo financií SR http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10564 2015
  Žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu TSK na projekt „Vytvorenie detského kreatívneho centra"          3 300,00 € Trenčiansky samosprávny kraj https://www.tsk.sk/financie/dotacie-a-prispevky-tsk.html?page_id=370368  2015