Popis služby:

Obec poskytuje informácie o mestskej polícii 

 

Typy informácií:

  • organizácia obecnej polície,
  • základné úlohy obecnej polície,
  • práva a povinnosti príslušníkov obecnej polície

         (oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti, oprávnenie požadovať vysvetlenie, otvoriť byt a pod.),

  • úprava použitia donucovacích prostriedkov, pút, psa a pod.
  • zoznamy priestupkov, sadzby pokút

 

Príklad:

Obecná polícia v Hornej Dolnej bola založená dňa 19.12.1993 uznesením obecného zastupiteľstva v Hornej Dolnej č. 18 / 1993.

 

Činnosť obecnej polície v Hornej Dolnej vychádza zo zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obcia plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu.

 

Obecná polícia vykonáva dozor aj nad dodržiavaním zákonom vymedzených dopravných predpisov v doprave na území obce pri zabezpečovaní plynulosti a bezpečnosti premávky v súlade s úpravou cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami a so všeobecnou úpravou cestnej premávky.

 

Kontaktná adresa:

Obecná polícia

Štúrova ulica č.2, 098 76 Horná Dolná

Tel.: 48XXXXX

Mobil: 090XXXXXXX

Tiesňové volanie: 159

e-mail:  obecna.policia@hornadolna.sk

 

Náčelník OP Horná Dolná

Ing. Peter Sečkár

e-mail: peter.seckar@hornadolna.sk

Mobil: 090XXXXXXX

 

Poverený zástupca OP Horná Dolná

Juraj Ďuračka

e-mail: juraj.duracka@hornadolna.sk

Mobil: 090XXXXXXX

 

Štruktúra OP v Hornej Dolnej

V súčasnej dobe má OP v Hornej Dolnej 4 príslušníkov vo výkone.

OP v Hornej Dolnej riadi jej náčelník. V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje ním poverený zástupca.

- plánuje a koordinuje činnosť obecnej polície - operatívne ju riadi, zabezpečuje technickú, výstrojovú a výzbrojovú vybavenosť hliadok

- dojednáva a koordinuje súčinnosť s PZ, Vojenskou políciou a s inými inštitúciami v obci

- zúčastňuje sa operatívnych porád vedenia obce a zasadnutí OZ, z ktorých prenáša úlohy na činnosť OP

- predkladá materiály týkajúce sa OP do obecného zastupiteľstva

- vyhodnocuje zákroky hliadok a posudzuje ich zákonnosť

- vyhodnocuje sťažnosti občanov na činnosť príslušníkov OP

- predkladá oznámenia o hliadkami odhalenej trestnej činnosti miestne a vecne príslušným orgánom polície

Príslušníci vykonávajú službu od pondelka do soboty nepretržite s pravidla v nasledovnom zadelení:

 

Stála služba 1 príslušník v každej zmene + 1 vedúci

- riadi činnosť hliadky v príslušnej zmene

- reaguje na podnety občanov

- vybavuje oznámenia o priestupkoch a sťažnosti

- koordinuje súčinnosť s PZ a ostatnými inštitúciami po dohovore s náčelníkom OP

- poskytuje informácie občanom

- pri vzniku mimoriadnej udalosti ( nehody , havárie a pod. ) koordinuje činnosť hliadok a vykonáva opatrenia

- operatívne usmerňuje činnosť hliadky na nasnímané podnety obecného kamerového systému

 

Organizáciu obecnej polície, jej úlohy, postavenie, povinnosti a oprávnenia náčelníka a príslušníkov polície, vzťahy mestskej polície k orgánom mesta a jej spoluprácu s inými orgánmi bližšie upravuje Organizačný poriadok, ktorý bol prijatý schválením VZN č. 2/2012.

Organizačný poriadok obecnej polície v obci Horná Dolná