Popis služby:

Obec poskytuje informácie o cintorínoch na území obce

 

Typy informácií:

  • Zoznam cintorínov
  • Povinnosti nájmu hrobových miest a vypovedania nájomných zmlúv
  • Cenníky
  • Návštevný poriadok
  • Exhumácia

 

 

Príklad:

 

Obecný cintorín v Hornej Dolnej

 

Dôležité informácie pre občanov

 

Na základe Zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve z 3. marca 2010, podľa § 21, bod 1. právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

V nájomnej zmluve v bode IV sú povinnosti nájomcu hrobového miesta

  • dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku a Všeobecného záväzného nariadenia, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového alebo urnového miesta,
  • užívať hrobové alebo urnové miesto podľa nájomnej zmluvy.
  • uviesť hrobové alebo urnové miesto na svoje náklady do pôvodného stavu, ak vykoná zmeny na veci bez súhlasu prenajímateľa.

 

VZN obce Horná Dolná č.3/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska (ktorý je vyvesený pri vstupe na cintorín Horná Dolná na vývesnej tabuli a je dostupný širokej verejnosti podľa Zákona o pohrebníctve) je možné zobraziť aj po kliknutí sem.

 

Aktuálne platný cenník, ktorý je prílohou VZN nájdete po kliknutí sem.

 

Návštevný poriadok

Prístupové brány na obecnom cintoríne v Hornej Dolnej  sa zamykajú každý deň nasledovne:

 

    Zimný čas:od 18.00 do 8.00 h.

    Letný čas: od 20.00 do 8.00 h.

 

Uzamknutá bude hlavná aj zadná brána, čím nebude možný prechod cez cintorín v uvedených hodinách. Správca cintorína pristúpil k rozhodnutiu uzamykať cintorín po opakovaných porušeniach Cintorínskeho poriadku vo večerných hodinách.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Vaše pripomienky a návrhy, týkajúce sa zlepšenia správy a činnosti cintorína, zasielajte priamo na adresu správcu cintorína Angelianum s.r.o., Štúrova 9, 098 76 Horná Dolná, alebo e-mailom: cintorinhornadolna@gmail.com (s uvedením mena, adresy a telefónneho čísla.)

Budeme sa snažit akýkoľvek problém vyriešiť v čo najkratšom období k Vašej spokojnosti.