Návrh uznesenia

č. 6 zo dňa 12.12.2015

 

 

     Obecné zastupiteľstvo obce Vrchteplá  vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na všeobecne záväznom nariadení č.6 zo dňa 12.12.2015 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „všeobecne záväzné nariadenie“).

 

 

Dôvodová správa

 

     Národná rada SR v čl. V. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmenila ustanovenie § 77 ods. 1, § 77 ods. 9, § 78 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

 

   Podľa § 77 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov poplatok sa platí za
  a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
  b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
  c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená   

      zodpovednosť výrobcov,
  d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho  

      odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
  e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.

 

    Podľa § 77 ods. 9 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov obec do poplatku podľa odseku 1 môže zahrnúť
   a) náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad,
   b) náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych  

       odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť.

 

   Podľa § 81 ods. 3 prvá veta zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu.

 

    S cieľom zabezpečenia zodpovednejšieho vzťahu občanov k zbernej nádobe je nevyhnutné, aby občan zaplatil obci náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, a preto sa náklady na zbernú nádobu nezahrnuli do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

    Podľa nového zákona o odpadoch náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov znáša obec, a preto sme ich zahrnuli do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

    Podľa § 80 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

   

   Podľa § 81 ods. 20 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec je povinná zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu.

 

    Podľa § 80 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.

 

    Z ustanovenia § 80 ods. 5 a ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplýva, že pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný platiť obci zvlášť poplatok za drobný stavebný odpad, ktorý vyprodukoval pri bežných udržiavacích prácach. V dôsledku uvedeného obec je povinná  v zmysle § 78 ods. 1 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov určiť sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad v rozpätí najmenej 0,015 € a najviac 0,078 € za kilogram.

 

     Z vyššie uvedených skutočností bolo potrebné vypracovať nové všeobecne záväzné nariadenie, pretože pôvodné všeobecne záväzné nariadenie už nie je v súlade s poslednou novelou zákona  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

 

     Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

                                         

     V dôsledku uvedeného, odporúčam obecnému zastupiteľstvu obce schváliť predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

 

Predkladateľ:

Ladislav Kolek

starosta

erb   Obec  Vrchteplá 15, 017 05 Považská Bystrica 5

 

Všeobecne záväzné nariadenie

obce Vrchteplá č. 4 /2015

 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo obce Vrchteplá vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo na tomto:

 

 

všeobecne záväznom nariadení

 

Prvá časť

 

§ 1

Predmet úpravy

 

     Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) obec Vrchteplá (ďalej len „správca dane“)

 1. ustanovuje miestne dane a  miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“),
 2. určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť daňovníka a poplatníka,
 3. ustanovuje oslobodenie od dane,
 4. podmienky zníženia alebo odpustenia poplatku.

 

§ 2

Druhy miestnych daní

 

 1. Správca dane ukladá od 1. januára 2016 na svojom území tieto miestne dane:
  1. daň z nehnuteľností,
  2. daň za psa,
  3. daň za užívanie verejného priestranstva.

 

 1. Správca dane ukladá od 1. januára 2016 na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Druhá časť

 

§ 3

Daň z nehnuteľností

 

     Daň z nehnuteľností zahŕňa

 1. daň z pozemkov,
 2. daň zo stavieb.

 

 

Daň z pozemkov

 

 

 

§ 4

Sadzba dane

 

 1. Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,25 %.

 

 1. Ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci u pozemkov v tomto členení:
 1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty na 0,30 % zo základu dane,
 2. záhrady na 0,30 % zo základu dane,
 3. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy na 0,30 % zo základu dane,
 4. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 0,30 % zo základu dane,
 5. stavebné pozemky na 0,30 % zo základu dane.

 

 

 

 

 

 

Daň zo stavieb

§ 5

Sadzba dane

 

 1. Ročná sadzba dane zo stavieb podľa § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

 

 1. Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje pre:
 1. stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu na 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
 2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na  0,049 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
 3. chaty a stavby na individuálnu rekreáciu na 0,099  € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
 4. samostatne stojace garáže na 0,132 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
 5. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou na 0,33  € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
 6. ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) na 0,099 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

 

 1. Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia u: 
  1. stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu v sume  0,033  € za  každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
  2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu v sume 0,049 € za  každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
  3. chaty a stavby na individuálnu rekreáciu v sume 0,099 € za  každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
  4. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou v sume 0,33 € za  každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
  5. ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) v sume 0,099 € za  každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

 

 

§ 6

Oslobodenie od dane

 

 1. Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov
  1. pozemky, na ktorých sú cintoríny.

 

 1. Správca dane v súlade s ust. § 17 ods. 3 písm d)zákona o miestnych daniach a podľa miestnych podmienok v obci znižuje správca dane daň zo stavieb nasledovne:

a/ u stavieb na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie o 50 %

 

  

 

 

Tretia časť

Daň za psa

 

§ 7

Sadzba dane

 

     Správca dane určuje sadzbu dane 2,00  € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

 

Štvrtá časť

Daň za užívanie verejného priestranstva

 

 

§ 8

Verejné priestranstvá a ich užívanie

 

 1. Verejnými priestranstvami v obci sú:
 1. Miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke -
 2. Chodníky
 3. Všetky nezaknihované parcely v intraviláne obce Vrchteplá.
 4.  
 1. Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné priestranstvá na:
 1. umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb
 2. umiestnenie stavebného materiálu a zariadenia
 3. umiestnenie predajného zariadenia
 4. umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií
 5. trvalé parkovanie vozidla na pozemku pred kultúrnym domom, obecným úradom, hasičskou zbrojnicou.

 

 

 1. Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr v deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 1 tohto nariadenia, ktorá obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre daňovníka k dispozícii u správcu dane. Daňovník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo správcovi dane alebo poštou.

 

 

§ 9

Sadzba dane

 

Správca dane určuje sadzbu dane za  užívanie verejného priestranstva:

 1. 0,331 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.

 

 

 

Piata  časť

Miestny poplatok za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

 

§ 10

Sadzba poplatku

 

 1. Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie jedného kalendárneho roka:
  1. pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny 0,033  € za osobu a kalendárny deň,

 

 1. Obec do poplatku zahŕňa náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť.

 

 

 1. Obec do poplatku nezahŕňa náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad.

 

§ 11

Spôsoby a lehota zaplatenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

a vrátenia poplatku

 

 1. Poplatník môže zaplatiť správcovi dane poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

 

 1. spôsobom

- v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,

- bezhotovostným prevodom na účet správcu dane Vrchteplá  číslo účtu 2834205001/5600 vedený v Primabanke, a.s. pobočke v Považskej Bystrici.

 

§ 12

Záverečné ustanovenia

 

 1. Obecné zastupiteľstvo obce Vrchteplá zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Vrchteplá č.1/2015  z 28.2.2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Vrchteplá na svojom zasadnutí dňa  12.12.2015 uznesením č.6

 

§ 13

 

     Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  1. januára 2016.

 

 

V o Vrchteplej, dňa  13.12.2015    

 

 

 

                                      

                                                                                                           

                                                                                                              Ladislav Kolek

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 13.12.2015

Zvesené z úradnej tabule dňa  29.12.2015