Popis služby:

Obec poskytuje verejnosti informácie o civilnej ochrane

 

Typy informácií:

  • informácie o úlohách a opatreniach zameraných na ochranu života, zdravia a majetku obyvateľstva

            - oboznamovanie sa s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok

            - informovanie obyvateľstva o postupe pri mimoriadnej udalosti

  • informácie o vykonávaných opatreniach na zníženie alebo elimináciu rizík ohrozenia
  • informácie o odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí ako sú napríklad:

            - Vzájomná pomoc pri rozsiahlych prírodných katastrofách a technologických haváriách

            - Integrovaný záchranných systém

            - Vyrozumenie osôb a varovanie obyvateľstva

            - Kolektívna ochrana a individuálna ochrana obyvateľstva

            - Poskytovanie humanitárnej pomoci  a prijímanie humanitárnej pomoci

            - Informačná služba civilnej ochrany

            - Protiradiačná, protichemická a protibiologická ochrana

            - Materiálne, technické a finančné zabezpečenie

            - Vzdelávanie a príprava na civilnú ochranu

 

Príklad:

Civilná ochrana obyvateľstva

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

 

Za plnenie úloh civilnej ochrany podľa zákona NR SR číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zodpovedá vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, obvodné úrady v sídle kraja a obvodné úrady, obce a mestá, právnické osoby a

fyzické osoby.

Podľa uvedeného zákona má fyzická osoba právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na zabezpečenie prostriedkami individuálnej ochrany, na evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku. Naopak fyzické osoby sú povinné zúčastniť sa na plnení úloh civilnej ochrany osobnými úkonmi, ktorými sa rozumie každá fyzická i duševná činnosť, ktorá sa vyžaduje v záujme ochrany života, zdravia a majetku v čase mimoriadnej udalosti.

 

Kontaktné a informačné miesta CO v Trnavskom kraji

Obvodný úrad Trnava

Tel.: 04X/XXX XXX, 04X/XXX XXX

E-mail: ocoakr@tn.vs.sk

Fax: 04X/XXX XXX,

 

Obecný úrad Horná Dolná

Tel.: 04X/XXX XXX, OP 090X XXX XXX, prednosta úradu 090X XXX XXX

web stránka Odboru(Úradu) civilnej ochrany na Ministerstve vnútra SR:

www.uco.sk

Tiesňové volania

Integrovaný záchranný systém

SOS 112

Hasiči 150

Rýchla zdravotná pomoc (záchranka) 155

Polícia

štátna 158

obecná 159

 

Na stiahnutie:

Základné informácie CO.pdf

Mimoriadne udalosti a pomoc obyvateľom.pdf

Kontaktné a informačné miesta. pdf

Varovacia a vyrozumievacia sieť civilnej ochrany.pdf

Informačný systém CO.pdf

Ochrana pred bleskom.pdf

Úkryt.pdf