Predpokladaný harmonogram vývozu odpadov a separovaného zberu
       
       
Mesiac Komunálny odpad Plasty Sklo
Január 26.1.2018 25.1.2018 11.1.2018
Február 23.2.2018 27.2.2018  
Marec 27.3.2018 27.3.2018 19.3.2018
Apríl 27.4.2018 27.4.2018  
Máj 25.5.2018 29.5.2018 17.5.2018
Jún 29.6.2018 29.6.2018  
Júl upresníme 27.7.2018 19.7.2018
August upresníme 21.8.2018  
September upresníme 28.9.2018 20.9.2018
Október upresníme 30.10.2018  
November upresníme 29.11.2018 15.11.2018
December upresníme 31.12.2018  
       

Odpadové hospodárstvo

Komunálny odpad

Každý pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v obci Vrchteplá je povinný nakladať s odpadmi v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce a zákonom o odpadoch. Ďalej je povinný :

  • zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci,
  • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  • ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebne odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

 

Za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí obci miestny poplatok.

Zberné nádoby na komunálny odpad sú vo vlastníctve občanov, odvoz odpadu zabezpečuje organizácia, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Nádoby na komunálny odpad je možné osobne zakúpiť na obecnom úrade

Zberné nádoby na separovaný zber sú vo vlastníctve organizácie zabezpečujúcej separovaný zber odpadov.

 

Separovaný odpad

PREČO separovať?

Triedením recyklovateľného odpadu vznikajúceho v domácnostiach výrazne prispievame k ochrane životného prostredia, spätnému využitiu druhotných surovín a k minimalizácii odpadu ukladaného na skládky komunálneho odpadu, čo vedie k znižovaniu plôch zavezených odpadom.

AKO separovať?

Rodinné domy - kontajnerový separovaný zber

Domácnosť vytriedi doma vlastným spôsobom svoje odpady a následne ich prinesie a vloží do príslušnej farebne a textom označenej nádoby (kontajnera).

ČO separovať?

PAPIER (modré kontajnery)

Medzi PAPIER patrí:

noviny, časopisy, letáky, knihy, kartóny, lepenka, zošity, listy

Medzi PAPIER nepatrí:

znečistený papier (potravinami, farbou, maltou, zeminou), mastný papier, umelohmotné obaly, stanioly, celofán, hygienické potreby, použité plienky, voskovaný papier, pláta od vajíčok

SKLO (zelené kontajnery)

Medzi SKLO patrí:

fľaše od nápojov, sklenené nádoby, zaváraninové poháre, tabuľové (okenné) sklo

Medzi SKLO nepatrí:

porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo, autosklo, iné bezpečnostné skla, nepriestrelné sklo, sklobetónky, TV obrazovky, žiarovky, žiarivky, zaváraninové poháre s obsahom zaváranín

PLASTY, TetraPacky, Kovové obaly (žlté kontajnery)

Medzi PLASTY patrí:

plastové fľaše od nápojov a rastlinných olejov (označenie na obaloch PET alebo 1), aviváži, čistiacich prostriedkov, šampónov (HDPE), číre a farebné fólie, strečové fólie (LDPE), záhradný nábytok, prepravky, penový polystyrén, plastové koše na odpadky a prádlo, plastové vedierka, misky"

Medzi KOVOVÉ OBALY patrí:

konzervy od rôznych potravín, plechovky od nápojov (coca-cola, pivo, energetické nápoje), tégliky od paštét, hrnce, vedrá, kovový riad, drobný kovový šrot"

Medzi TetraPacky patrí:

stlačené tetrapakové obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav, džúsov, vína s hliníkovou ako aj plastovou fóliou vo vnútri

Medzi PLASTY,KOVOVÉ OBALY a TETRAPACKY nepatri:

znečistený plast (potravinami, zeminou, maltou, zaschnutou farbou alebo inou chemikáliou), plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov, celofán, obaly z cukríkov, keksov, plastové predmety s obsahom kovových častí, podlahové krytiny, gumu, molitán, PVC