Ob e c     V R C H T E P L Á

Záverečný účet Obce  V r c h t e p l á

za rok 2014

Vo Vrchteplej,  jún  2015

                                          

           Záverečný účet obce za rok 2014 obsahuje:

 

 1. Rozpočet obce na rok 2014

   

 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

   

 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

   

 4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2014

   

 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

   

 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014

   

 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

   

 8. Hospodárenie príspevkových organizácií

   

 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

   

 10. Podnikateľská činnosť

   

 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

  • zriadeným a založeným právnickým osobám

  • štátnemu rozpočtu

  • štátnym fondom

  • rozpočtom iných obcí

  • rozpočtom VÚC

    

 12. Hodnotenie plnenia programov obce

                                          

  Záverečný účet Obce  Vrchteplá  za rok 2014

   

   

  1. Rozpočet obce na rok 2014

   

  Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2014

 13. Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  vyrovnaný.

   

  Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014

  Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7.12.2013 uznesením č. 5 v schvaľovacej časti ako vyrovnaný a to na úseku príjmov i na úseku výdavkov vo výške 41 820 €.    

    

  V priebehu roka 2014 nedošlo k žiadnym úpravám rozpočtu:

   

       

   

  2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v EUR

   

Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

41 820

60 509,11

144,68   %

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

 

Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

39 270

42 266,03

            107,62  %

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 34 206 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške  37 413,39 €, čo predstavuje plnenie na   109,37  %.

 

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 2 452  € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 2 367,17 €, čo je  % 96,54 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 1 303,68 €, dane zo stavieb boli vo výške 1 063,49 € .

 K 31.12.2014 obec evidovala pohľadávku na dani z nehnuteľnosti od  2 daňovníkov a to za rok 2014 spolu vo výške 6,01 € .

 

c) Daň za psa bola zaplatená vo výške 98  €.

 

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 2 382,47 € . K 31.12.2014 obec neeviduje pohľadávky na nedoplatkoch za TKO.

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

 

Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2011

% plnenia

2 216

2 836,43

127,99

 

 1. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

                                                                                

  Administratívne poplatky – správne poplatky – za overovanie:  177,50   €

  Poplatok za poskytovanie opatrovateľskej služby –     758,00 €

  Príjmy z recyklačného fondu Bratislava – 194,00 €

  Správny poplatok za vydanie rybárskych lístkov – 27,15 €

  Za vyhlásenie v MR –        141    €

  Úroky –1,70 €

  Nájomné za sálu KD – 140 €

  Nájomné za modlitebňu – 83 €

  Nájomné za nocovňu i so spotrebou elektrickej energie – 1 264,92

   

  b) Pohľadávky – daňové a nedaňové nedoplatky

  Obec k 31.12.2014 vo svojom účtovníctve neeviduje daňové pohľadávky.

   

  1) Bežné príjmy -  granty a transfery :

   

Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

334

360,40

            107,90  %

 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

 

P.č.

Poskytovateľ 

Suma v €

Účel

1.

Krajský stavebný úrad

239,94

Spoločný stavebný úrad

2.

UPSVaR PB

81,60

Aktivačné práce

3.

Krajský úrad ŽP

24,17

Spoločný obecný úrad

4.

CD a PK

11,15

Spoločný obecný úrad

5.

Obvodný úrad  Pov.Bystrica

85,14

Evidencia obyvateľstva

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

 

4) Kapitálové príjmy :

 

Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

0

0,00

0

 

 

5) Príjmové finančné operácie :

 

Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

0,00

502,47

0,00

 

Finančné operácie obce predstavuje začiatočný stav na účte v Primabanke, a.s. Slovensko vo výške 354,87 € a v pokladni vo výške 147,60 €.

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v €

 

Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

41 820,00

59 309,93

141,82  %

 

1) Bežné výdavky :

 

Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

41 820,00

51 078,93,09

122,13  %

 

Položka

Rozpočet

V €

Skutočnosť €

% plnenia

Tarifný plat

16 360

16 890,92

103,24

Poistné na zdravotné  poistenie

1 635

1 984,18

 

121,35

Poistné na nemocenské poistenie

228

280,75

123,13

Poistné na starobné poistenie

2 290

2 821,08

123,19

Poistné na úrazové poistenie

130,00

161,17

123,97

Poistné na invalidné poistenie

490,00

605,05

123,47

Poistenie v nezamestnanosti

162,00

186,55

115,15

Poistenie do rezervného fondu solid

770,00

687,32

89,26

Poštovné a telefón

466

376,20

80,72

Všeobecný materiál

460

421,51

91,63

Časopisy , publikácie

133

15,60

11,72

Poistenie

182

181,67

99,81

Údržba výpočtovej techniky

166

288

173,49

Údržba budov

820

735,52

89,69

Školenia,kurzy

37

30

81,08

Elektrická energia

3 400

4590,13

135,00

Údržba budov obce

 

2 276

4 251,35

186,79

Poplatky

855

1 538,13

179,89

Opatrovateľská služba

3 728

4 032,23

108,16

Prepravné a nájom dopr. prostried

2 000

2 040,71

102,03

Zber separovaného odpadu

500

447,72

89,54

Cestovné

50

40,45

80,90

Reprezentačné

330

417,35

126,46

Poštovné a telefon

466

376,20

80,72

Prídel do sociálneho fondu

300

250,64

83,54

Stravné

330

417,35

126,46

Odmena poslancom

300

120

40                     

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných  16 360 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 16 890,92 €, čo je      103,24   % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.

 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných  5 705 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 vo výške 6 726,10 €, čo je  117,89 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

 

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných   15 127 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 vo výške   18 124,78 €, čo je  % 119,81 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba  a ostatné tovary a služby.

Veľké prekročenie plánovaného rozpočtu bolo u položky poplatky a odvody, úroky z úveru sme zaplatili za rok 2014 vo výške 593,68 €.

Pri položke elektrická energia došlo tiež k veľkému prekročeniu rozpočtu o 1 190,13 €.

Prekročenie bolo i u Požiarnej ochrany, kde bol rozpočet vo výške 60 € na materiál hoci materiál nebol zakúpený žiaden, avšak obec Vrchteplá poskytla DHZ Vrchteplá  príspevok na činnosť vo výške 250 €.

Taktiež prekročenie rozpočtu bolo i na úseku starostlivosti o starých občanov na položke poskytovania opatrovateľskej služby, kde rozpočet bol schválený vo výške 3728 €, avšak rozpočet bol prekročený o 304,23 €, čo je prečerpanie oproti schválenému rozpočtu na 108,16 %.

 

2) Kapitálové výdavky :

 

Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

 

 

 

0,00 €

0,00 €

0

 

Obci Vrchteplá nebola  poskytnutá žiadna dotácia.

Obec Vrchteplá na kapitálový výdavok použila poskytnutý úver – na kapitálový výdavok – Vodovod – úhradu faktúry číslo 20060407 firme DK TRADE,s.r.o. Považská Bystrica.

 

 

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014

 

Výsledok hospodárenia za rok 2014 je zostatok finančných prostriedkov obce Vrchteplá a to:

v  pokladni 71,53 € a na účte v Primabanke,a.s. Slovensko 127,25 €.

 

                                                                                                                                     

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov  sociálneho fondu

 

 Záväzky zo sociálneho fondu :

 

Účet 952 - Záväzky zo sociálneho fondu

Suma v €

ZS k 1.1.2014

 0,00

Prírastky - povinný prídel -       1,5 %                  

250,63

               - povinný prídel -        %                     

 

               - ostatné prírastky

   

Úbytky   - závodné stravovanie    /stravné lístky/               

79,30

              - regeneráciu PS, dopravu             

 

              - dopravné                         

 

              - ostatné úbytky                                               

   0

KZ k 31.12.2014

171,33

 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014

B) Dlhodobý hmotný majetok

a) POHYB OBSTARÁVACÍCH CIEN

Názov majetku

   Účet

ZS k 1.1.14

Prírastky

Úbytky

KZ k 31.12.14

Stavby

    021

148 958

11986,45

0

160 944,06

Stroje, prístr. a zar.

    022

12 371

0

0

12 371

Dopravné prostried.

    023

0

0

0

0

Pest.celky trv.poras.

    025

0

0

0

0

Základné stádo a zv.

    026

0

0

0

0

Drobný DHM            

    028

7 143

0

0

7 143

Ostatný DHM

    029

0

0

0

0

Pozemky

    031

1 182

0

0

1 182

Umel.diela a zbierky

    032

0

0

0

0

Pred. z drahých kov.

    033

0

0

0

0

Spolu

 

169 654

11 986,45

0

181 640,06

 

b) POHYB OPRÁVOK

 

Názov majetku

   Účet

ZS k 1.1.14

Prírastky

Úbytky

KZ k 31.12.14

Oprávky k stavbám

    081

148 958

0

0

148 958

Oprávky k strojom,

prístr. a zariad.

    082

12 371

0

0

12 371

Oprávky k doprav.

Prostriedkom

    083

0

0

0

0

Oprávky k pest.              

celkom trv.porastov

    085

0

0

0

0

Oprávky k základ. stádu a ťažným zv.

    086

0

0

0

0

Oprávky k drobnému   

dlhodob. majetku

    088

7 143

0

0

7 143

Oprávky k ostat.            

dlhodob. majetku

    089

0

0

0

0

Spolu

 

168 472

0

0

168 472

 

 

c) POHYB ZOSTATKOVÝCH CIEN

 

Názov majetku

Účet

ZS k 1.1.14

Prírastky

Úbytky

KZ k 31.12.14

Stavby – oprávky

 021 - 081

155 808

0

0

155 808

Stroje, prístroje

a zar. – oprávky

 022 - 082

12 371

0

0

12 371

Dopr.prostriedky

 023 - 083

0

0

0

0

Pestov.celky trv.por.     

- oprávky

 025 - 085

0

0

0

0

Základné stádo a zv.

- oprávky

 026 - 086

0

0

0

0

Drobný DHM

- oprávky

 028 - 088

7 143

0

0

7 143

Ostatný DHM

- oprávky

 029 - 089

0

0

0

0

Pozemky

    031

1 182

0

0

1 182

Umelecké diela a zb.

    032

0

0

0

0

Pred. z drahých kov.

    033

0

0

0

0

Spolu

 

176 504

0

0

176 504

 

 

 

 

 

C) Obstaranie dlhodobého majetku

 

Učet

ZS k 1.1.14

Prírastky

Úbytky

KZ k 31.12.14

041 – Obstaranie DNM

0

0

0

0

042 – Obstaranie DHM

0

 0

0

0

043 – Obstaranie DFM

0

0

0

0

Spolu

0

0

0

0

 

D) Dlhodobý finančný majetok

 

Učet

ZS k 1.1.14

Prírastky

Úbytky

KZ k 31.12.14

061 – Podielové CP

0

0

0

0

062 – Podielové CP

0

0

0

0

063 – Dlhové CP

0

0

0

0

067 – Dlhové pôžičky

0

0

0

0

069 – Ostatný dlh. fin. maj.

0

0

0

0

Spolu

0

0

0

0

 

 

 

 1.  Bankové úvery a výpomoci : BOL POSKYTNUTÝ

Obec Vrchteplá uzatvorila s Dexia bankou Slovensko zmluvu o dlhodobom úvere

 

   11.560,87 €

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

 

Obec Vrchteplá uzatvorila  s Dexia bankou Slovensko dlhodobý úver vo výške  11 560,87 na úhradu faktúry č. 20060407 firme DK TRADE, s.r.o. Považská Bystrica . Nesplatená čiastka ku 31.12.2014 predstavuje  finančné prostriedky vo výške 9.907,17 €.

Obec Vrchteplá má ešte uzatvorený kontkorentný úver vo výške 15 152,44 €, ktorý v roku 2014 nesplácala. Úroky z kontokorentného úveru boli splatené vo výške 593,68 €.

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

 

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

 

9. Prehľad o poskytnutých zárukách, dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

 

Obec v roku 2014 neposkytla žiadne záruky, ani dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

 

 

10. Podnikateľská činnosť 

 

Obec má  zriadenú podnikateľskú činnosť na prevádzkovanie lyžiarskeho vleku, avšak v roku 2014 obec neprevádzkovala lyžiarsky vlek, nemala žiadne príjmy z tejto činnosti.

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

 

 1. zriadeným a založeným právnickým osobám

 2. štátnemu rozpočtu

 3. štátnym fondom

 4. rozpočtom iných obcí

 5. rozpočtom VÚC

   

  V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

   

 6. Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

   

   

  Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

   

 7. Obec Vrchteplá nie je zriaďovateľom príspevkových organizácii.

   

   

   

   

 8. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

   

Poskytovateľ

 

 

  

        - 1 -

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ....

- bežné výdavky

- kapitálové výdavky

- 2 -

Suma  poskytnutých

finančných prostriedkov

 

- 3 -

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

- 4 -

Rozdiel

(stĺ.3 - stĺ.4 )

 

 

- 5 -

Ministerstvo vnútra cez Okresný úrad Považská Bystrica

Bežné výdavky- Regob

85,14

85,14

0,00

Ministerstvo vnútra cez Okresný úrad  Považská Bystrica

Bežné výdavky – Voľby (Voľba prezidenta 2014, Voľby do EP 2014, Komunálne voľby 2014

2 680,65

2 680,65

0,00

Ministerstvo dopravy, výstavby  a reg. rozvoja

Bežné výdavky - Stavebné

239,94

239,94

0,00

Ministerstvo dopravy, výstavby  a reg. rozvoja

Bežné výdavky – cestná doprava

11,15

11,15

0,00

Okresný úrad Považská Bystrica

Bežné výdavky – životné prostredie

24,17

24,17

0,00

UPSVaR Pov.Bystrica

Bežné výdavky – podpora zamestnanosti  §52

81,60

81,60

0,00

 

  V roku 2014 nám nebola poskytnutá žiadna dotácia z Ministerstva financií SR.

 

 1. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

  Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

   

 2. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

   

  Obec Vrchteplá neposkytla finančné prostriedky žiadnej inej obci.

   

 3. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

  Obec Vrchteplá neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu s VUC .

   

   

   

   

   

   

  12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu       

   

  Na základe zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v znení č. 436/2013 Z.z. Obecné zastupiteľstvo Vrchteplá schválilo neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce Vrchteplá s účinnosťou od 01.01.2014.

   

   

   

   

   

   

    

  Vo  Vrchteplej, dňa 15.6.2015                                                

   

   

   

   Viera Vokelová                                                                  Ladislav Kolek

   ----------------------------------------------                            -------------------------------------------                                                                                                                         

  Zodpovedná osoba za  vypracovanie                                Štatutárny orgán - starosta

   

   

   

   

  13. Návrh uznesenia:

   

   

 4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné

               hospodárenie za rok 2014 bez   výhrad.

   

 5. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2014 vo výške 198,78 € na :

  Bežné výdavky na údržbu majetku obce