Obec Vrchteplá je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejným obstarávateľom, a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona. V dole uvedenom zozname sú aktuálne vyhlásené verejné obstarávania na podlimitné civilné zákazky podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z..

Prílohy:

Príloha č.1 - Výkaz výmer

Príloha č.2 - Návrh zmluvy

Príloha č.3 - Projektová dokumentácia: Technicka správa

                                                               Situácia

                                                               Pôdorys prízemia jestvujúci stav

                                                               Pôdorys poschodia jestvujúci stav

                                                               Pôdorys strechy jestvujúci stav

                                                               Priečny rez jestvujúci stav

                                                               Pohľady jestvujúci stav

                                                               Pôdorys prízemia navrhovaný stav

                                                               Pôdorys poschodia navrhovaný stav

                                                               Pôdorys strechy navrhovaný stav

                                                               Priečny rez navrhovaný stav

                                                               Pohľady navrhovaný stav

                                                               Výpis prvkov

 

Prílohy:

Príloha č.1 - Výkaz výmer

Príloha č.2 - Návrh zmluvy

Príloha č.3 - Projektová dokumentácia: Špecifikácia LT-S-35W-076

                                                               Svetelno technický výpočet

                                                               Navrhovaný a súčasný stav