Späť

Záverečný účet obce za rok 2016

          Obec VRCHTEPLÁ

           Vrchteplá 15, 017 05 Považská Bystrica 5

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet

obce   Vrchteplá

 

a rozpočtové hospodárenie

za rok 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá : Ladislav KOLEK

 

Spracovala: Viera VOKELOVÁ

 

Vo Vrchteplej, dňa 26.05. 2017

 

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa  29.5.2017

 

Záverečný účet schválený OZ dňa  ..................2017, uznesením č. ....

 

 

 

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

 

 

OBSAH :

 

 1. Rozpočet obce na rok 2016

 

 1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

 

 1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

 

 1. Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2016

 

 1. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

 

 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

 

 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

 

 1. Hospodárenie príspevkových organizácií

 

 1. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

 

 1. Podnikateľská činnosť

 

 1. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. štátnym fondom
  4. rozpočtom iných obcí
  5. rozpočtom VÚC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

 

1. Rozpočet obce na rok 2016

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2016.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12. 2015 uznesením č. 2/2015.

Rozpočet bol jedenkrát upravovaný, zmena rozpočtu bola schválená na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2016, uznesením č. 4/2016.

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2016

 

 

 

 

Schválený

rozpočet

Schválený rozpočet

po poslednej zmene

Príjmy celkom

54 918

58 601

z toho :

 

 

Bežné príjmy

54 918,00

58 601,00

Kapitálové príjmy

0,00

0,00

Finančné príjmy

0,00

0,00

 

 

 

Výdavky celkom

54 918,00

58 601,00

z toho :

 

 

Bežné výdavky

50 918,00

58 601,00

Kapitálové výdavky

4 000,00

0,00

Finančné výdavky

0,00

0,00

 

 

 

Hospodárenie  obce

0,00

0,00

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

 

Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12. 2016

% plnenia

58 601,00

             69 939,28

                   119,35

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 58 601,00,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 69 939,28 EUR, čo predstavuje  119,35 % plnenie.

 

 1. Bežné príjmy

 

Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

58 601,00

65 853,55

112,72

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 58 601,00  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 65 853,55  EUR, čo predstavuje  112,38% plnenie.

 

 1. daňové príjmy

 

Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

52 660,00

             55 847,56

               106,05

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 47 228,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 50 150,79 EUR, čo predstavuje plnenie na 106,19 %.

 

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 2 452,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2 469,75 EUR, čo je 100,72 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 1 266,09 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1 203,0766 EUR, spolu výška dane z nehnuteľnosti bola rozpočtovaná na 2 452,00€ a plnenie vo výške 2 469,75 €, čo je plnenie na 100,72 %.  K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 75,94 EUR.

 

Daň za psa z rozpočtovaných 100,00 EUR, bol skutočný príjem 104,00 EUR, plnenie na 104 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 2 880,00 EUR, bol skutočný príjem 3 123,02 EUR, čo predstavuje plnenie na 108,44 %.

 

 1. nedaňové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

              2 163,00

              3 635,61

                    168,08

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Obec Vrchteplá nemala žiadne príjmy z podnikania ani z prenájmu pozemkov. Príjmy z prenájmu budov boli vo výške 529,00 €, čo predstavuje príjem z prenájmu modlitebne vo výške 83,00 €, príjem z prenájmu za sálu KD vo výške 45 € a príjem za nocovňu SAD Trenčín vo výške 396,00 €.

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 136,00 EUR, čo je 1360% plnenie.

 

Prijaté granty a transfery

 

 

Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

95,00

              3 994,74

                   4 204,98

 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 95,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 3 994,74 EUR, čo predstavuje 4 204,98 ,44 % plnenie. Odôvodnené to je prijatými finančnými prostriedkami na voľby do NR SR  2016vo výške  a finančnými prostriedkami z UPSVaR Pov.Bystrica vo výške 1 066,60 € v zmysle uzatvorených zmlúv.

 

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Krajský úrad ŽP-Trenčín

          24,72

Ochrana životné prostredie

Obvodný úrad Pov. Bystrica

         87,12

Evidencia obyvateľov

Obvodný úrad Pov. Bystrica

640,00

Transfer na voľby do NR SR

UPSVaR Pov. Bystrica

        1 066,60

Menšie obec.služby

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

 

 

 

 1. Kapitálové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

                    0,00

3 247,65

3 247,65

 

Z nerozpočtovaných kapitálových príjmov  bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume  3 247,65 EUR, čo predstavuje  3 247,65    % plnenie. Jedná sa finančné prostriedky poskytnuté z Pôdo-

hospodárskej platobnej agentúry Bratislava.

 

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 % plnenie. Obec nerozpočtovala tento druh príjmu.

 

Príjem z predaja budov bol vo výške  0,00 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške

 0,00 EUR. Obec nerozpočtovala tento druh príjmu.

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie. Obec nerozpočtovala tento druh príjmu.

 

Granty a transfery

Obec Vrchtpelá nerozpočtovala transfery, ani obci nebol poskytnutý žiaden tranfer, ani obec nezískala dotáciu z Ministerstva financii SR.

 

Prijaté granty a transfery

 

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Štátny rozpočet

0,00

Transfer účelový na kapitál.výd

 

 

 

 

 

 

Spolu

0,00

 

 

Obec získala finančné prostriedky z Pôdohospodárskej platobnej agentúry na realizáciu digitálneho kamerového systému vo výške 3 247,65 €.

 

 1. Príjmové finančné operácie:

 

Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

0,00

838,08

                     838,08

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov na úseku finančné operácie nebol rozpočtovaný a   skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 838,08 EUR, čo predstavuje 838,08  %plnenie.

 

 

4.Mimorozpočtové príjmy

                                                                                   

Obec neprijala žiadne mimorozpočtové príjmy .

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

 

Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

58 601,00

            66 057,53

                      112,72

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 58 601,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 v sume  66 057,53 EUR, čo predstavuje  112,72 % čerpanie.

 

 

 1. Bežné výdavky

 

Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

               58 601,00

            58 689,33      

                   100,15

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov vo výške 58 601,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 v sume 58  689,33 EUR, čo predstavuje  100,15 % čerpanie.

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 20 045,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 20 206,49 EUR, čo je 100,80 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce a referentky obecného úradu mzdové prostriedky opatrovateľky a mzdové prostriedky pracovníčky zamestnanej na základe uzatvorenej zmluvy s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na §54 – Šanca na zamestnanie.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných  1 816,00,00 EUR na zdravotné poistenie bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 852,25 EUR, čo je 102,00 % čerpanie.

Z rozpočtovaných  4 896,00,00 EUR na scoiálne poistenie, ktoré zahŕňa nemocenské poistenie, starobné poistenie, úrazové poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistenie do rezervného fondu bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 4 921,86  EUR, čo je 100,53 % čerpanie.

Z rozpočtovaných  100,00 EUR na cestovné bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 110,30 EUR, čo je 110,30 % čerpanie.

Z rozpočtovaných  4 000,00 EUR na energiu bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume  3 612,90 EUR, čo je 90,32 % čerpanie.

 

Tovary a služby

Z rozpočtovaných  18 017,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 16 432,96 EUR, čo je 91,20 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú  materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými

 

Z rozpočtovaných  3 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 3 500,00 EUR, čo predstavuje , 116,67 % čerpanie. Na úroky z úveru bolo zaplatené 571,56 € a splátka úveru bola uskutočnená vo výške mimoriadnych výdavkov vo výške 3 500,00 €.

 

2) Kapitálové výdavky :

 

Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

0,00 €

                  0,00

                     0,00

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov vo výške schváleného rozpočtu vo výške 4000,00 € a upraveného vo výške 0,00 EUR neboli skutočne čerpané  k 31.12.2016 žiadne finančné prostriedky

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

3) Výdavkové finančné operácie :

 

Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

0,00

                7 368,20

                 116,67

 

Finančné operácie sa nerozpočtovali ani na úseku príjmov, ani na úseku výdavkov. 

 

 

 4) Mimorozpočtové výdavky:

 

     Obec nerozpočtovala žiadne mimorozpočtové výdavky.

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

 

 

Hospodárenie obce

 

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

 

Bežné  príjmy spolu

65 853,55

z toho : bežné príjmy obce

65 853,55

             bežné príjmy RO

0,00

Bežné výdavky spolu

58 689,33

z toho : bežné výdavky  obce

58 689,33

             bežné výdavky  RO

0,00

Bežný rozpočet

58 601,00

Kapitálové  príjmy spolu

3 247,65

z toho : kapitálové  príjmy obce

3 247,65

             kapitálové  príjmy RO

0,00

Kapitálové  výdavky spolu

0,00

z toho : kapitálové  výdavky  obce

0,00

             kapitálové  výdavky  RO

0,00

Kapitálový rozpočet

0,00

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

 

Vylúčenie z prebytku

 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

 

Príjmy z finančných operácií

 

Výdavky z finančných operácií

 

Rozdiel finančných operácií

 

Príjmy spolu 

69 939,28

VÝDAVKY SPOLU

66 057,53

Hospodárenie obce

3 081,75

Vylúčenie z prebytku

 

Upravené hospodárenie obce

3 081,75

 

 

Prebytok rozpočtu v sume  EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

  V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 3 081,75 EUR.

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

 

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                                                      

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2016

838,08

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

                  rozpočtový rok

0,00

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení

 

                - z finančných operácií

 

Úbytky   - použitie rezervného fondu :

 

 

 

               - krytie schodku rozpočtu

 

               - ostatné úbytky

 

KZ k 31.12.2016

838,08

                                                                                                                                               

 

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

 

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2016

171,33

Prírastky - povinný prídel -     1,5   %                  

64,48

              

 

               - ostatné prírastky

0,00

Úbytky   - závodné stravovanie                   

171,33

               - dopravné                         

0,00

               - regenerácia PS                                                        

 

               - ostatné úbytky                                                                                             

0,00

KZ k 31.12.2016

0,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

 

A K T Í V A 

Názov 

ZS  k  1.1.2016  v EUR

KZ  k  31.12.2016 v EUR

Majetok spolu

340 321,04

382 116,88

Neobežný majetok spolu

338 392,26

376 457,09

z toho :

 

 

Dlhodobý nehmotný majetok

 

 

Dlhodobý hmotný majetok

292 684,23

340 352,15

Dlhodobý finančný majetok

45 708,03

36 104,94

Obežný majetok spolu

1 928,78

5 659,79

z toho :

 

 

Zásoby

 

 

Zúčtovanie medzi subjektami VS

 

 

Dlhodobé pohľadávky

 

 

Krátkodobé pohľadávky

1 136,40

2 520,62

Finančné účty

792,38

3 139,17

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

 

 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

 

 

Časové rozlíšenie

 

 

 

P A S Í V A

Názov

ZS  k  1.1.2016 v EUR

KZ  k  31.12.2016 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

340 321,04

382 116,88

Vlastné imanie

289 256,48

343 614,11

z toho :

 

 

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

289 256,48

343 614,11

Záväzky

30 611,11

21 383,14

z toho :

 

 

Rezervy

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé záväzky

316,00

0,97

Krátkodobé záväzky

618,74

90,00

Bankové úvery a výpomoci

29 676,37

21 292,17

Časové rozlíšenie

20 653,45

17 119,63

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

 

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:

 • voči bankám                                                              21 292,17  EUR
 • voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)                                     0,00   EUR
 • voči dodávateľom                                                             0,00   EUR
 • voči štátnemu rozpočtu                                                     0,00   EUR
 • voči zamestnancom                                                          90,00  EUR
 • voči poisťovniam a daňovému úradu                                0,00  EUR

 

 

Obec Vrchteplá uzatvorila  s Dexia bankou Slovensko dlhodobý úver vo výške  11 560,87 na úhradu faktúry č. 20060407 firme DK TRADE, s.r.o. Považská Bystrica . Nesplatená čiastka ku 31.12.2016 predstavuje  finančné prostriedky vo výške 9 861,17 €.

Obec Vrchteplá má ešte uzatvorený kontokorentný úver od roku 2010 vo výške 16 559,00€, ktorý v roku 2016 splácala mesačne a aj jednorázovou sumou vo výške 3 500,00 €. Zostatok nesplatenej čiastky je vo výške 11 431,00. Úroky z kontokorentného úveru boli splatené vo výške 558,52 €.

 

 

Obec mala ešte uzatvorila dňa 26.10. 2015 Zmluvu o krátkodobom úvere na vybudovanie Digitálneho kamerového systému vo výške 25 981,00 €   , na ktoré nám boli poskytnuté finančné prostriedky od Poľnohospodárskej platobnej agentúry vo výške 21 651,00 € a platbou od Ministerstva financií SR vo výške 4 330,00 €.  V roku 2016 nám boli  poskytnuté finančné prostriedky na DPH od Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo výške 3 210,20 €, na ktoré sme žiadali finančné prostriedky v roku 2016.

 

 

 

Poskytovateľ úveru

Účel

Výška prijatého úveru

Zabezpečenie úveru

Zostatok k 31.12.2015

Splatnosť

 

Prima banka Slovensko

Kamerový systém

 

3 210,20

 

Zmenka

 

0,00

 

r. 2016

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

 

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

 

Obec neposkytla v roku 2016 žiadne dotácie  právnickým osobám a ani fyzickým osobám – podnikateľom.

 

 

 

10. Podnikateľská činnosť 

 

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia  na prevádzkovanie lyžiarskeho vleku.

V roku 2016 neprevádzkovala lyžiarsky vlek, nemala žiadne príjmy z činnosti.

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

 

 1. zriadeným a založeným právnickým osobám
 2. štátnemu rozpočtu
 3. štátnym fondom
 4. rozpočtom iných obcí
 5. rozpočtom VÚC

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

 

 1. Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

 

Obec nie je zriaďovateľom rozpočtových organizácií.

 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

 

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

 

Obec nemá založené žiadne právnické osoby.

 

 

 

 

 

 

 1. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

 

Poskytovateľ

 

 

  

        - 1 -

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ....

- bežné výdavky

- kapitálové výdavky

- 2 -

Suma  poskytnutých

finančných prostriedkov

- 3 -

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

- 4 -

Rozdiel

(stĺ.3 - stĺ.4 )

 

 

- 5 -

KÚ ŽP - TN

Bežné výdavky-ochrana ŽP

25,44

25,44

0,00

ObÚ - PB

Bež. výdavky-evid. obyvateľstva

89,76

89,76

0,00

ObÚ - PB

Bež. výdavky-register adries

10,60

10,60

0,00

ObÚ - PB

Bež. výdavky-voľby do NR SR

726,61

726,61

0,00

Dobrovoľná požiar-na ochrana SR

Dobrovoľný hasičský zbor obce Vrchtpelá

 

     700,00

 

700,00

 

0,00

ÚPSVaR - PB

Bež. výdavky-UPSVaR menšie obec.služby, aktivačná činnosť,Šanca na zamestnanie

4 317,95

4 317,95

0,00

 

 1. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

 

Poskytovateľ

Suma prijatých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

Rozdiel

Recyklačný fond

             521,00

           521,00

             0,00

 

 

 

 1. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

 

Obec v roku 2016 neposkytla žiadny transfer iným obciam.

 

 

 1. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

 

Obec v roku 2016 prijala  finančné prostriedky z VÚC na uskutočnenie akcie „Spomienky na minulosť“ vo výške 500,00 €, ktoré čerpala v celkovej výške 500,00 €

 

 

12. Návrh uznesenia:

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 3 139,17 ,08  EUR, čo je zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2016 v pokladni vo výške 858,60 € a na účte v Primabanke,a.s. Slovensko, pobočka Považská Bystrica vo výške 2 280,57 €.