Späť

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách

Podľa  zákona č.448/2008 o sociálnych službách a v súlade § 72 ods. 20 písm. a) predmetného zákona  je poskytovateľ opatrovateľskej služby - obec povinná od 01.01.2018 zverejniť na svojom webovom sídle alebo inom verejne dostupnom mieste priemerné ekonomicky oprávnene náklady EON za predchádzajúci rozpočtový rok

V súlade § 72 ods. 20 písm. b) predmetného zákona  je poskytovateľ opatrovateľskej služby – obec povinný zverejniť na svojom webovom sídle  aj  štruktúru priemerne ekonomicky oprávnených nákladov EON za predchádzajúci rozpočtový rok
V tejto súvislosti obec Vrchteplá zverejňuje priemerné EON (tabuľka)  ako aj  štruktúru EON:

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu za rok 2017 
Názov obce Priemerný
počet klientov
za rok
Počet
odpracovaných
hodín za rok
Celkový príjem
z úhrad
v €
Priemerný
príjem z úhrady
na 1 klienta
v €
Priemerný
príjem z úhrady
na 1 hodinu
v €
Ekonomicky
oprávnené
náklady
v €
Priemerné EON
na 1 klienta na mesiac
po odpočítaní úhrad
v €
Priemerné EON
na 1 hodinu
po odpočítaní úhrad
v €
Vrchteplá 1,00 1 235,00 273,60 22,80 0,22 5 087,00 401,12 3,90

 

Ekonomicky oprávnené náklady na
opatrovateľskú službu za rok 2017
Obec:  Vrchteplá  
Forma sociálnej služby: terénna  
Priemerný počet prijímateľov opatrovateľskej služby za rok 2017: 1,00  
EON na opatrovateľskú službu za rok 2017:
             
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá
zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu,38:
3 531,28 €
 
 
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne
poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové
sporenie platené zamestnávateľov v rozsahu určenom podľa
písmena a):
1 077,00 €
 
 
 
c) tuzemské cestovné náhrady: 0,00 €
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie:   0,00 €
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových
interiérov:
0,00 €
 
f) dopravné: 0,00 €
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem
jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia
havarijných stavov:
0,00 €
 
 
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem
dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a
zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške
obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci:
0,00 €
 
 
 
 
 
i) výdavky na služby: 0,00 €
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu,20 odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu39: 478,72 €
 
 
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných
predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka;33c, odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel toho istého druhu alebo porovnateľné veci:
0,00 €
 
 
 
 
 
 
 
EON za rok 2017: 5 087,00 €
Celkový príjem z úhrad 273,60 €
Počet hodín poskytnutej opatrovateľskej služby za rok 1 235,00 
EON po odpočítaní celkových úhrad 4 813,40 €
Priemerná výška EON na 1 h opatrovateľskej služby v € 3,90 €