Späť

Výpočet EON

V nižie uvedenej tabuľke je výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2018

a  štruktúru EON za rok 2018 v súlade s § 72 ods. 20 písm. a) a b) zákona č.448/2008 o sociálnych službách, ktoré je poskytovateľ opatrovateľskej služby povinný zverejniť na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste.

 

 

Názov obce Priemerný
počet klientov
za rok
Počet
odpracovaných
hodín za rok
Celkový príjem
z úhrad
v €
Priemerný
príjem z úhrady
na 1 klienta
v €
Priemerný
príjem z úhrady
na 1 hodinu
v €
Ekonomicky
oprávnené
náklady
v €
Priemerné EON
na 1 klienta na mesiac
po odpočítaní úhrad
v €
Priemerné EON
na 1 hodinu
po odpočítaní úhrad
v €
Vrchteplá 1,00 1 245,00 21,83 1,82 0,02 5 573,53 462,64 4,46

 

 

 

Ekonomicky oprávnené náklady na
opatrovateľskú službu za rok 2018
               
Obec:  Vrchteplá    
Forma sociálnej služby: terénna    
Priemerný počet prijímateľov opatrovateľskej služby za rok 2018: 1,00    
               
               
EON na opatrovateľskú službu za rok 2018:
               
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá
zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu,38:
3 895,85 €  
   
   
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne
poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové
sporenie platené zamestnávateľov v rozsahu určenom podľa
písmena a):
1 211,61 €  
   
   
   
c) tuzemské cestovné náhrady:       0,00 €  
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie:   0,00 €  
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových
interiérov:
0,00 €  
   
f) dopravné:         0,00 €  
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem
jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia
havarijných stavov:
0,00 €  
   
   
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem
dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a
zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške
obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci:
0,00 €  
   
   
   
   
   
i) výdavky na služby: 0,00 €  
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu,20 odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu39: 466,07 €  
   
   
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných
predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka;33c, odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel toho istého druhu alebo porovnateľné veci:
0,00 €  
   
   
   
   
   
   
   
EON za rok 2018: 5 573,53 €  
Celkový príjem z úhrad 21,83 €  
Počet hodín poskytnutej opatrovateľskej služby za rok 1 245,00   
EON po odpočítaní celkových úhrad 5 551,70 €  
Priemerná výška EON na 1 h opatrovateľskej služby v € 4,46 €