Späť

Stavebné povolenie

O B E C    V R C H T E P L Á

Obecný úrad vo Vrchteplej, 017 05 Považská Bystrica 5

 

Číslo: 2017/97- TS1/A-10                                                            vo Vrchteplej dňa: 16. 11. 2017

                                                          

                                                                                  Vyvesené dňa....................................

                                                                                   Zvesené dňa......................................

                                                                                                 Podpis , pečiatka

 

 

 

Verejná vyhláška

STAVEBNÉ   POVOLENIE

 

Žiadateľ- stavebník: Mgr. Bednárová Andrea  bytom Maršová-rašov 180, 013 51 Predmier podal dňa 04. 10. 2017 na  tunajšom  úrade  žiadosť  o  vydanie  stavebného povolenia na  stavbu  „Rodinný dom - novostavba“  na pozemku KNC parc. č. 275/5  v  kat. území Vrchteplá, v obci Vrchteplá, s prístupom z jestvujúcej miestnej komunikácie cez pozemky p.č.KNC 275/12, 340/2 a 275/2 a elektrickou prípojkou z jestvujúcej skrine SR4 na hranici pozemku KNC 275/2, v spojenom územnom a stavebnom konaní.

     Obec  Vrchteplá, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval  žiadosť stavebníka podľa  ustanovení § 39,  62 a 63  stavebného zákona v spojenom územnom a stavebnom konaní a  po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:  

stavba „Rodinný dom - novostavba“, na pozemku  KNC parc. č. 275/5 v  kat. území  Vrchteplá, v obci Vrchteplá, s prístupom  z jestvujúcej miestnej komunikácie cez pozemky p. č. KNC 275/12, 340/2 a 275/2 a prípojkou elektrickou prípojkou z jestvujúcej skrine SR4 na hranici pozemku KNC 275/2 sa podľa  § 39a ods. (4) , § 66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a § 46 zákona č. 71/1967 Zb.   o správnom konaní , v znení neskorších predpisov

 

p o v o ľ u j e  . 

 1. Popis  stavby :  

podľa predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Jánom Sandanusom v  07/2017:

Navrhovaný  rodinný  dom  bude murovaný, prízemný,   bez  suterénu,  s obytným  prízemím a neobytným podkrovím, zastrešený valbovou strechou s výškou 5,735 m od +-0,000m, merané na podlahe prízemia.

Celkové pôdorysné rozmery stavby budú 15,50 x 13,00 m.

 

 

 

 

Dispozičné riešenie:

 • Prízemie: vstupné zádverie, chodba, WC, technická miestnosť, kúpeľňa s WC, sklad, šatník, obývacia izba s jedálňou a kuchyňou s východom na terasu a ďalšie štyri izby.
 • Podkrovie : neobytné, prístupné sklápacími schodmi z technickej miestnosti.

 

Konštrukčné riešenie:  podľa predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Jánom Sandanusom v 07/2017.

 

Oplotenie pozemku nie je predmetom stavebného povolenia.

 

Zastavaná plocha RD:   201,500 m2

Úžitková plocha RD:    140,350 m2

Obytná plocha RD:        83,590  m2

Izbovitosť: 5 obytných miestností + kuchyňa

 

 

Spôsob doterajšieho využitia pozemku: trvalý trávnatý porast.

Okresný úrad Pov.Bystrica, odbor pozemkový a lesný,  vydal rozhodnutie zo dňa 02. 10. 2017 pod č.: OU-PB-PLO-2017/010659, v ktorom odníma poľnohospodársku pôdu natrvalo.

 

Projektovú dokumentáciu vypracovali: Ing. Ján Sandanus, Ing. Peter Konečný, Ing. Ľudmila Kubíková, Ing. Juraj Sádecký.

 

Podkladom  pre vydanie stavebného povolenia bola: urbanistická štúdia obytnej zóny, časť Dlhá Niva , odsúhlasená Obecným zastupiteľstvom vo Vrchteplej zo dňa 15.4.2009 pod  č.12/2009.

 

II. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní,  je súčasťou  tohto stavebného povolenia.  Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
 2. V zmysle § 75 stavebného zákona pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické  činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických  činností autorizovaným geodetom a kartografom. Vytyčovanie sa robí podľa vytyčovacích  výkresov v súlade so stavebným povolením. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.
 3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb  na stavenisku a dbať na ochranu a tvorbu životného prostredia. Stavebník bude počas výstavby dodržiavať vyhl. č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 4. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona. Základnými požiadavkami na stavby sú: mechanická odolnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť stavby, hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť stavby pri užívaní, ochrana pred hlukom a vibráciami, energetická úspornosť a ochrana tepla stavby.
 5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 až § 53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné STN.
 6. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie  stavby.
 7. Stavba bude dokončená najneskôr do 8 rokov  od právoplatnosti stavebného povolenia.
 8. Stavba bude uskutočňovaná: svojpomocne. Stavebný  dozor bude vykonávať Ing. Ján Sandanus , bytom  Bytča, Nám.Slov.Republiky 10,  v súlade s  ustanovením § 46b stavebného zákona. 
 9. Podmienky napojenia na technické siete a úprava staveniska:
 1. Navrhovaná stavba bude od susedných nehnuteľností osadená v súlade s ustanovením § 6 ods. 3) vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú  podrobnosti o všeobecných  technických požiadavkách  na výstavbu a o všeobecných  technických  požiadavkách na stavby tak, aby nezasahovala do ochranných pásiem existujúcich inžinierskych sietí:
 • od hranice pozemku KNC parc. č. 275/1 (KN-E 261) .............2,000 m
 • od hranice pozemku KNC parc. č. 277/1 (KN-E 268/1).........44,165 m
 • od hranice pozemku KN-E 264  .............................................15,005 m
 • od hranice pozemku KNC 275/4...........................................    4,800 m  
 • Výškovo: ± 0,000 = +0,25 m, nad terénom, ktorý je cca 357 m.n.m., podľa predloženej situácie projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Jánom Sandanusom v 07/2017.
  1. Stavebníčka Mgr.Andrea Bednárová je výlučnou vlastníčkou pozemku p.č.KNC 275/5   zapísanej  na LV č.649,  o výmere 1493 m2 a spoluvlastníčkou pozemku p.č.KNC 275/2 zapísanej na LV č.556 o výmere 513 m2.
  2. Napojenie navrhovanej stavby na technické siete:
 • Na vodu: bude rodinný dom napojený z vlastného zdroja (studňa) , na ktorú vydala vodoprávne povolenie Obec Vrchteplá dňa 8.9.2017 pod č.j.91/2017, pri dodržaní podmienok rozhodnutia.
 • Odkanalizovanie: bude kanalizačnou prípojkou do novovybudovanej nepriepustnej betónovej žumpy, umiestnenej na pozemku stavebníka.
 • Na  elektrickú energiu: novou elektrickou prípojkou , s bodom napojenia v jestvujúcej rozvodnej skrini na hranici pozemku p.č.KNC 275/2 (prístupová komunikácia), pri dodržaní podmienok správcu siete.
 • Vykurovanie: bude kotlom na tuhé palivo. Záväzné stanovisko k novému , malému zdroju znečisťovania ovzdušia vydala Obec Vrchteplá dňa 4.10.2017 pod č.95/2017.
 • Komunikačné napojenie: prístup je zabezpečený  z jestvujúcej miestnej komunikácie s použitím pozemkov p.č.KNC 275/12, 340/2, 275/2, pričom prístupovú komunikáciu cez pozemok p.č.KNC 275/2, ktorý má stavebníčka v spoluvlastníctve, si vybuduje na vlastné náklady, do vydania kolaudačného rozhodnutia na stavbu rodinného domu.  

Záväzné stanovisko k zriadeniu vjazdu z miestnej komunikácie vydala Obec Vrchteplá dňa 13.10.2017 pod č.105/2017-TS1-A/10.

 1. Stavebník zabezpečí na vlastné náklady do kolaudácie stavby pripojenie stavby na inžinierske siete v k. ú. Záskalie, v zmysle príslušných predpisov a STN.
 2. Dažďové vody zviesť na pozemok žiadateľa tak, aby nezatápali susedné stavby a pozemky a aby nespôsobovali škody na susedných nehnuteľnostiach.
 3. Stavbu uskutočňovať podľa ust. § 48 stavebného zákona, okrem iného :
 • ods. 2) - stavby sa zakladajú spôsobom zodpovedajúcim základovým pomerom pozemku a režimu podzemných vôd. Pri zakladaní stavby sa musí dbať, aby sa zakladaním stavby neohrozila stabilita susedných stavieb a nezmenili sa základové pomery susedných pozemkov. Susedné stavby a pozemky, ktorých stabilita alebo základové pomery by sa mohli zakladaním stavby ohroziť, treba zabezpečiť ešte pred začatím stavebných prác.
 • odst. 4) - základy stavieb musia bezpečne prenášať do podložia stavieb zaťaženie vyvolané stavebnými konštrukciami a úžitkovým zaťažením. Základová škára sa musí založiť v nepremŕzajúcej  hĺbke.
 • odst.5) - nosné konštrukcie musia trvale a bezpečne odolávať zaťaženiu vyvolanému stavbou, užívaním stavby a vonkajšími vplyvmi a  toto zaťaženie prenášať do základov stavby. Nosné konštrukcie musia trvale a bezpečne odolávať aj požiarnemu zaťaženiu.
 1. V zmysle § 26 odst. (6) vyhl.č. 532/2002 Z. z. šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín strmšia ako 25º musí mať zachytávače zosúvajúceho sa snehu, tieto musia byť namontované do kolaudácie stavby podľa príslušných STN.
 2. Žiadna z konštrukcií stavby nesmie presahovať spoločné hranice so susednými pozemkami.
 3. Stavbu uskutočňovať tak, aby nedošlo k porušeniu stability povoľovaných objektov a  susedných nehnuteľností – stavieb a pozemkov.
 4. Stavebník je povinný dodržať ustanovenia vyplývajúce z vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 5. Počas výstavby viesť podľa § 46d stavebného zákona stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác. 
 6. Odpad vznikajúci pri stavbe zneškodňovať v zariadeniach na to určených a prevádzkovaných podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku a po dohode s Obecným úradom vo Vrchteplej.
 7. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné, kanalizačné, hydromelioračné  vedenie,  ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác,  alebo ktoré môže ohroziť zemné práce, treba vhodne zabezpečiť pred poškodením. Pri súbehu a križovaní podzemných inžinierskych sietí je nutné  dodržať STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia a pred začatím prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete.
 8. Vlastník budovy je povinný  zabezpečiť pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy energetický certifikát, pričom v § 14 zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  je povedané, že táto povinnosť sa vzťahuje na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1. januári 2008.
 9. V zmysle § 43i stavebného zákona zariadiť, usporiadať a vybaviť stavenisko.
 10. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
 11. Stavebný úrad si vyhradzuje právo rozhodnúť počas výstavby o nedostatkoch zistených pri výkone štátneho stavebného dohľadu.
 12. Pred vstupom na iné pozemky treba o tom včas upovedomiť ich vlastníkov - užívateľov.
 13. Stavebník zabezpečí, aby okolie stavby bolo minimálne znečisťované stavebnou činnosťou, resp. aby uskutočňovanie stavby malo čo najmenší negatívny dopad na okolité nehnuteľnosti.
 14. Stavbu uskutočňovať tak, aby práva vlastníkov susedných nehnuteľností boli v zmysle ustanovení stavebného zákona akceptované.
 15. K základovej  škáre  je nutné prizvať oprávneného  geológa a statika, aby posúdil predpokladaný druh zeminy a prípadnú hladinu spodnej vody a  predložiť o tomto posúdení  doklad  stavebnému úradu ešte pred začatím stavby.
 16. Stavebník je povinný rešpektovať  podmienky stanovené v technickej správe statiky,  ktoré vypracoval Ing. Ján Sandanus–  v 07/2017.
 17. Stavebník dodrží  požiadavky  a podmienky stanovené v požiarnobezpečnostnom riešení stavby  vypracovanom  v  07/ 2017 špecialistom požiarnej ochrany Ing.Jurajom Sádeckým.  
 18. V zmysle  ust. § 127 stavebného zákona, ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým nálezom; stavebník uskutočňujúci stavbu nález ihneď ohlási stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu alebo orgánu štátnej ochrany prírody a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickým ústavom alebo orgánom štátnej ochrany prírody.
  1. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí:
 1. Stavebník dodrží podmienky uvedené vo vyjadrení Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. zo dňa 4. 9. 2017 pod č.: 7350/22/2017-CA:
 1. Na pozemku p.č.KNC 275/5 sa nenachádzajú žiadne IS v správe PVS a.a..
 2. Stavba bude realizovaná v PHO vodárenských zdrojov II.stupňa –„Horný prameň Manínska úžina“, ktoré bolo vyhlásené rozhodnutím č.j.PLVH 909/1986 zo dňa 30.6.1986 a zároveň v pásme hygienickej ochrany II.st. „Premeň Okrúhle, ktoré bolo vyhlásené č.j.OÚŽP-55/1995 zo dňa 23.2.1995.
 3. Z toho dôvodu je potrebné vyžiadať si stanovisko od príslušného OU Pov.Bystrica OSZP, k predmetnej stavbe.
 4. Investor predložil v zmysle platných rozhodnutí o určení ochranných pásiem vodných zdrojov inž.-geologické a hydrogeologické posúdenie územia č.08.2017/HG vypracované odbornou firmou Progeo s.r.o. Žilina v mesiaci august 2017, ktoré doporučuje vydať povolenie na výstavbu rodinného domu. Pri výstavbe RD žiadame dodržať navrhované opatrenia na strane 11 uvedeného inž.-geologického a hydrogeologického posúdenia.

 

 1. Stavebník dodrží podmienky Slovak Telekom, a.s. zo dňa 30. 07. 2017 pod č.: 6611721375 na ochranu telekomunikačných zariadení, v plnom rozsahu.
 2.  

Stavebník dodrží podmienky súhlasu Okresného úradu Pov.Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, orgán štátnej vodnej správy , podľa § 27 odst.1 písm.a) vodného zákona na stavbu v ochranných pásmach vodárenských zdrojov zo dňa 14.09.2017 pod č.OU-PB-OSZP-2017/0101799:

 1. Stavba RD a inž.sietí bude uskutočnená podľa PD vypracovanej San-Projekt-Ing.Ján Sandanus v júli 2017.
 2. Stavba sa nachádza v ochrannom pásme II.stupňa vonkajšia časť vodárenského zdroja „Horný prameň – Manínska tiesňava, vyhlásené ONV-odbor PLVH v Pov.Bystrici č.PLVH 909/1986 zo dňa 30.júna 1986, zmeneného rozhodnutím ObÚŽP Pov.Bystrica č.OU ŽP-2006/00629 zo dňa 20.júna 2006. Uvedené ochranné pásmo je spoločným aj pre vodárenský zdroj:Vodný zdroj-Vrchteplá, prameň pod Okrúhlym v zmysle rozhodnutia ObÚŽP Pov.Bystrica č.OÚŽP-55/1995 zo dňa 23.februára 1995. Pred začatím výstavby je preto potrebné upozorniť realizátora stavebných prác, že sa stavba uskutočňuje v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.
 3. Pri stavebných prácach ako i počas užívania stavby dodržiavať ochranné opatrenia, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do povrchových vôd, podzemných vôd a pôdy.
 4. Stroje a strojné zariadenia používané počas výstavby musia byť v dobrom technickom stave. Opravy a údržbu stavebných strojov robiť na miestach určených k tomuto účelu.
 5. V prípade úniku znečisťujúcich látok je potrebné nahlásiť túto skutočnosť na Slov.inšpekciu životného prostredia v Žiline, alebo tunajšiemu úradu, alebo obci, alebo správcovi vodného toku, alebo prevádzkovateľovi vodárenského zdroja. Pôvodca úniku je povinný okamžite vykonať bezpečnostné opatrenia a opatrenia na odstránenie škodlivých následkov.
 6. S odpadom , ktorý vznikne počas výstavby a užívania stavby, zaobchádzať v súlade so zákonom o vodách a zákonom NR SR č.79/2015 Z.z. o odpadoch. Na stavenisku neskladovať ropné látky, chemické látky a látky škodiace vodám. Materiál kontaminovaný znečisťujúcimi látkami zhromažďovať v nádobách na to určených.
 7. Stavenisko musí byť vybavené havarijnou súpravou (posypovým materiálom-vapex, perlit, piliny, lopata..) za účelom odstránenia prípadného havarijného úniku znečisťujúcich látok.
 8. Dodržať podmienky vlastníka vodárenského zdroja PVS a.s. uvedené v stanovisku č.7350/22/2017 zo dňa 4.9.2017.
 9. Dodržať opatrenia uvedené v kapitole 7 na strane č.11 hydrogeologického posudku vypracovaného odborne spôsobilou osobou RNDr.Kamil Kandera Progeo s.r.o.Žilina, číslo geolog.úlohy 08.2017/HG vypracovaného v auguste 2017.    

 

 1. Stavebník dodrží podmienky Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia a.s. Žilina, uvedené  vo vyjadrení  č.4300063604  zo dňa 12.04.2017 k bodu a podmienkam pripojenia v plnom rozsahu, a vyjadrenie č.4600037125 zo dňa 25.08.2017 z hľadiska existencie energetických zariadení, najmä:
 1. SSE-D a.s. s hore uvedenou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami.
 2. V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSE-D nenachádzajú. Zároveň upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
 3. Pripojenie na elektrinu žiadame riešiť z distribučnej sústavby SSE-D v danej lokalite. Odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme – istiace a spínacie prvky, voľný vývod-poistková skiňa SR4 v majetku SSE-D umiestnenej pri p.č.275/15. 
 4. Odsúhlasená prúdová hodnota hl.ističa pred elektromerom In=3x25A.
 5. Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D bude realizované v zmysle platných STN a zákona č.251/2012 Z.z.. pripojenie el.prívodu do istiacej skrine a istiace prvky 3x40A Vám zabezpečí výlučne SSE-D, po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSE-D.
 6. Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste – na hranici pozemku.
 7. Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby el.energie(RE) bude vyhotovené káblom AYKY-J4x16mm2.
 8. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si zrealizuje žiadateľ na vlastné náklady, pričom je povinný rešpektovať Všeobecné podmienky na vyhotovenie stavby.
 9. Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy.   

 

 1. Stavebník dodrží v plnom rozsahu vyjadrenie Okresného úradu Pov.Bystrica, OSZP zo dňa 22.08.2017 pod č.OU-PB-OSZP-2017/009994 z hľadiska odpadového hospodárstva:

 

 • Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k nepriaznivému vplyvu na životné prostredie a k poškodeniu majetku právnických a fyzických osôb.
 • Stavebník je povinný zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
 • Vzniknuté odpady je potrebné predovšetkým zhodnocovať. Nebezpečné odpady je potrebné odovzdať len organizácii oprávnenej na zhodnotenie, resp.zneškodnenie, ostatné odpady je možné odovzdať na riadenú skládku komunálneho odpadu.
 • Stavebník je povinný požiadať tunajší úrad v zmysle §99 zák.o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii  v kolaudačnom konaní. K vyjadreniu je potrebné predložiť fotokopiu SP a zoznam druhov odpadov, ktoré pri realizácii stavby vznikli a uviesť spôsob nakladania s nimi.

Za nakladanie s odpadmi , ktoré vznikli pri výstavbe , údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií, je v zmysle  §77 zák.o odpadoch zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie a táto osoba je zároveň povinná vzniknuté odpady zhodnotiť pri výstavbe , rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.

 

 1. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky vyjadrenia Slovenského pozemkového fondu Bratislava zo dňa 05.09.2017 pod č.SPFS/2017/22432 na povolenie prejazdu t.j.:

SPF súhlasí s prechodom a prejazdom po pozemkoch SPF p.č.KNC 275/12 a 340/2 za účelom prístupu k pozemku p.č.KNC 275/5 na ktorom je plánovaná stavba RD, bez nároku na akýkoľvek stavebný záber, vrátane uloženia inž.sietí na pozemkoch SPF.

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bo SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF.

 

 1. Stavebné konštrukcie musia spĺňať podmienku  revidovanej STN 73 0540, tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, tepelná ochrana budov.
 2. Stavbu uskutočňovať s vhodnými výrobkami a stavebným materiálom v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z.  o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov; navrhnutými v projekte, ktorý neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb a životné prostredie a zabezpečuje energetickú úspornosť stavby.
 3. Zábradlia na stavbe uskutočniť v zmysle platných právnych predpisov  podľa §  28 a 29 vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu  a príslušných STN.
 4. Výstavbou nedôjde k poškodeniu okolitého prírodného prostredia. V prípade nutnosti výrubu stromov a krovitého porastu pri zemných prácach, je potrebné  požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.
 5. Stavebník je povinný uhradiť všetky škody, ktoré by vznikli výstavbou iným právnickým, alebo fyzickým osobám, alebo občanom podľa platných predpisov.
 6. Poškodené nehnuteľnosti a terén uviesť do pôvodného stavu.
 7. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. K návrhu pripojí stavebník doklady  o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok, a doklady uvedené v § 17 vyhl.č. 453/2000 Z.z. a § 43f stavebného zákona o overení vhodných stavebných  výrobkov; energetický certifikát .
 1. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Nevydáva sa, námietky neboli uplatnené.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 odst. 1 zák. č. 71/1967 Zb.

     Stavebné povolenie stráca platnosť,  ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právnu moc,  nebola   stavba začatá.

 

O d ô v o d n e n i e :

 

 

Stavebník podal  dňa 04. 10. 2017 na  tunajšom  úrade  žiadosť  o  vydanie  stavebného povolenia na  stavbu „Rodinný dom- novostavba “, na pozemku KNC parc. č. 275/5 v  kat. území  Vrchteplá, v obci Vrchteplá.   

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanovení § 37,  62 ods. 1 a 2 stavebného zákona.  

Dňom podania bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Spojené územné a stavebné konanie bolo oznámené dňa  11. 10. 2017  pod číslom: 2017/97-TS1/A-10 a nariadil  ústne konanie spojené s miestnym šetrením v zmysle § 39a ods. (4) , § 36 ods. (4), § 61 ods.(4) stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa  16. 11. 2017 vykonala ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Stavebný úrad prerokoval podanie stavebníka s účastníkmi konania. Postavenie účastníkov konania priznal susedom, ako vlastníkom susedných nehnuteľností. Z dôvodu veľkého počtu resp. neznámych účastníkov konania (vlastníkov susedných nehnuteľností), oznámil stavebný úrad začatie konania tiež verejnou vyhláškou.

Po vykonanom spojenom územnom a stavebnom konaní bolo zistené, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie je ohrozený verejný záujem,  ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené  vo všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. V priebehu spojeného územného a stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody,  ktoré by znemožňovali povolenie stavby.

K stavbe sa vyjadrili: Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica; Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina; Slovak Telekom, a.s. Bratislava; SPP a.s., Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Pov.Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Slovenský pozemkový fond, RO Pov.Bystrica,.

Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Podľa § 51 ods. 1 správneho poriadku deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia.

Správny poplatok bol v zmysle zák. č.  145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov zaplatený v sume  50 €, v hotovosti do pokladne Obce Vrchteplá

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na verejne prístupnom mieste v obci po dobu 15 dní.

 

 

 

 

 

 

 

 

P o u č e n i e :

  

 Podľa §§ 53,  54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa  do 15 dní odo dňa  jeho doručenia môžu účastníci konania odvolať na Obec Vrchteplá,  Obecný úrad vo Vrchteplej, 017 05.

 

Toto rozhodnutie je ,po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov,  preskúmateľné správnym súdom podľa zák.č.162/2015 Z.z.(Správny súdny poriadok).  

 

                            Ladislav  K o l e k

                                                                                                                   starosta obce

 

 

 

Doručí sa (do vlastných rúk):

Účastníkom konania:

 1. Stavebník: Mgr. Bednárová Andrea Maršová-Rašov 180, 013 51 Predmier
 2. Projektant a stavebný dozor: Ing. Ján Sandanus, Nám.Slov.Republiky 10, 014 01 Bytča
 3. Známi vlastníci susedných nehnuteľností:
 • Slovenský pozemkový fond, RO Nám.A.Hlinku 29/34 Pov.Bystrica
 • Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Váhu Púchov, Nimnica
 • Vokel Rudolf Vrchteplá 88
 • Vokelová Antónia Vrchteplá 88
 • Varhaník Martin Vrchteplá 101
 • Kameníková Martina Z.Štepánka 2764/1,  434 01 Most, ČR
 • Bušfy Ján Vrchteplá 57
 • Novosad René Vrchteplá 100
 • Novosadová Monika Vrchteplá 100
 • Ing. Vokel Miloš Vrchteplá 25

 

Dotknutým orgánom:

 1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ul. Slovenských partizánov 1130/50 Považská Bystrica
 2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Považská Bystrica
 3. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie  Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
 4. Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
 5.    Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Ul.Nová2, P.O.BOX 148,      971 01 Prievidza
 6. Stredoslovenská energetika – Distribúcia , a.s. 010 47  Žilina,  Pri Rajčianke 2927/8
 7. Považská  vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
 8. Slovak Telekom , a.s. , Bajkalská  28, 817 62 Bratislava
 9. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín