Späť

Rekonštrukcia miestnej komunikácie

         

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.“

Názov projektu:                        Rekonštrukcia miestnej komunikácie Vrchteplá


Program:                                    Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020


Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Opis projektu: Predmetom projektu je rekonštrukcia miestnej komunikácie Vrchteplá ako investícia do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania infraštruktúry obce malých rozmerov

Cieľ projektu: - rekonštrukcia miestnych komunikácií ,ktoré zabezpečujú dopravný prístup k vybudovaným rodinným domom a miestnej rozostavanej IVB

  • vytvorenie základu pre ďalší rozvoj vidieckych oblastí

  • zvýšenie bezpečnosti dopravy a ochrany zdravia

  • zvýšenie ekologickej stability krajiny

 

Prijímateľ:  Obec Vrchteplá

Výška NFP: 98 327,27  EUR