Späť

Pozvánka na 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec   V R C H T E P L Á , Obecný úrad, 017 05 Považská Bystrica 5

                                                                                             Vrchteplá, dňa 18.07.2018

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

na 20. zasadnutie   obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční

dňa  21.07.2018 o 09:00 hod.,

v kancelárii starostu obce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Program:

 

                       

 1. Zahájenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a privítanie prítomných
 2. Zvolenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
 3. Schválenie rozsahu výkonu funkcie /úväzku/ starostu obce Vrchteplá na celé funkčné obdobie 2018 – 2022
 4. Schválenie určenia volebných obvodov a počet poslancov v nich do Obecného zastupiteľstva vo Vrchteplej na celé volebné obdobie 2018 -2022
 5. Úprava rozpočtu na rok 2018
 6. Informácia o pridelení dotácie z Ministerstva financií na rekonštrukciu miestnej komunikácie
 7. Informácia o schválení podpory formou dotácie na projekt „Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Strážovských vrchov (kompostéry)“
 8. Schválenie členského príspevku na rok 2018 vo výške 81,60€ Združeniu obcí Strážovské vrchy, Domaniža č. 426, 018 16 Domaniža (IČO: 51009994)
 9. Schválenie VZN o miestnom referende
 10. Uznesenie
 11. Záver

            

    

 

 

 

                                                                            Ladislav Kolek v. r.

                                                                                starosta obce