Späť

Pozvánka na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec  V R C H T E P L Á  , Vrchteplá 15, 017 05 Považská Bystrica                                                                                 

 

  Vrchteplá, dňa 10.12.2018

 

 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrchteplej, ktoré sa bude konať

 

13. decembra 2018 (t. j. štvrtok) o 18:00 hod.

v budova obecného úradu vo Vrchteplej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Program:

 

                       

  1. Zahájenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a privítanie prítomných
  2. Schválenie návrhu programu obecného zastupiteľstva
  3. Zvolenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
  4. Schválenie návrhu úpravy rozpočtu na rok 2018
  5. Schválenie návrhu VZN o miestnych daniach a poplatkov
  6. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2019
  7. Uznesenie
  8. Záver            

            

     

 

 

                                                                            Ladislav Kolek v. r.

                                                                                starosta obce