Späť

Pozvánka na 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec   V R C H T E P L Á , Obecný úrad, 017 05 Považská Bystrica 5

                                                                                             Vrchteplá, dňa 20.06.2018

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

na 19. zasadnutie   obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční

dňa  23.06.2018 o 19.30hod.,

v kancelárii starostu obce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Program:

 

                       

 1. Zahájenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a privítanie prítomných
 2. Zvolenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
 3. Schválenie prijatia úveru podľa indikatívnej ponuky od Prima banka a.s. na prefinancovanie stavby Vybudovanie náučného chodníka v obci Vrchteplá

 4. Uznesenie

 5. Záver            

   

   

      

   

   

   

                                                                              Ladislav Kolek v. r.

                                                                                  starosta obce