Späť

Pozvánka na 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec   V R C H T E P L Á , Obecný úrad, 017 05 Považská Bystrica 5

                                                                                             Vrchteplá, dňa 13.03.2018

 

 

P O Z V Á N K A

na 17. zasadnutie   obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční

dňa  18.03.2018 o 08.30 hod.,

v kancelárii starostu obce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Program:

 

                       

 1. Zahájenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a privítanie prítomných
 2. Zvolenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
 3. Schválenie záverečného účtu obce Vrchteplá za rok 2017

 4. Schválenie zámeru previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – žiadosť p. Novosada Anton r. Novosad a Jany Novosadovej r. Straňovská na odpredaj unimobunky vrátane 3 ks panelov

 5. Rôzne

 6. Uznesenie

 7. Záver

   

                                                                              Ladislav Kolek v. r.

                                                                                  starosta obce