Späť

Pozvánka na 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec   V R C H T E P L Á , Obecný úrad, 017 05 Považská Bystrica 5

                                                                                             Vrchteplá, dňa 06.12.2017

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

na 16. zasadnutie   obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční

dňa  10.12.2017 o 18.00 hod.,

v kancelárii starostu obce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Program:

 

                       

  1. Zahájenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a privítanie prítomných
  2. Zvolenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
  3. Schválenie rozpočtu na rok 2018

  4. Schválenie rozpočtov na roky 2019 - 2020

  5. Záver            

 

 

                                                                              Ladislav Kolek v. r.

                                                                                starosta obce