Späť

Pozvánka na 12.obecné zastupiteľstvo

Obec   V R C H T E P L Á , Obecný úrad, 017 05 Považská Bystrica 5

                                                                                                         Vrchteplá, dňa 13.12.2016

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

na 12. zasadnutie   obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční

dňa  16.12.2016 o 18.00 hod.,

v kancelárii starostu obce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Program:  1/ Zahájenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a privítanie prítomných

                 2/ Zvolenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice

                 3/ Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2017

                 4/ Schválenie zmeny rozpočtu na rok 2016

                 5/ Schválenie rozpočtu na rok 2017

                 6/ Správa o činnosti obecného úradu

                 7/ Uznesenie

                 8/ Záver

 

 

    

 

 

 

                                                                              Ladislav Kolek

                                                                                starosta obce