Späť

Pozvánka na 14.obecné zastupiteľstvo

Obec   V R C H T E P L Á , Obecný úrad, 017 05 Považská Bystrica 5

                                                                                             Vrchteplá, dňa 14.06.2017

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

na 14. zasadnutie   obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční

dňa  17.06.2017 o 18.00 hod.,

v kancelárii starostu obce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Program:

 

                       

 1. Zahájenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a privítanie prítomných
 2. Zvolenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
 3. Schválenie záverečného účtu obce Vrchteplá za rok 2016
 4. Schválenie účasti obce Vrchteplá ako zriaďovateľa v združení obcí s názvom „Združenie obcí Strážovské vrchy“

 5. Schválenie Zmluvy o zriadení združenia obcí s názvom „Združenie obcí Strážovské vrchy“

 6. Schválenie Stanov Združenia obcí Strážovské vrchy

 7. < >< >< >

              

   

   

      

   

   

   

                                                                              Ladislav Kolek v. r.

                                                                                  starosta obce