Späť

Návrh VZN č.1 o miestnom referende

 

              

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie

Číslo:  VZN č. 1/2018

Obec Vrchteplá

Výtlačok č. : 1

 

Obec Vrchteplá (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. m), § 11a ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej tiež ako „VZN“).

 

VŠEOBECNE ZÁVäZNÉ NARIADENIE

Č. 1/2018

o organizácii miestneho referenda

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) na pripomienkovanie v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

 

04. 07. 2018

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:

 

04. 07. 2018

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie:

 

04. 07. 2018

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie:

 

14. 07. 2018

Pripomienky zasielať:

 • písomne na adresu: Obec Vrchteplá, Vrchteplá 15,                017 05 Považská Bystrica 5
 • elektronicky na adresu: obecvrchtepla@centrum.sk

 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie:

Na rokovaní OZ dňa:

 

.    .2018

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

 

.   .2018

VZN nadobúda účinnosť dňom:

 

.   .2018

 

                                                                                                           Ladislav Kolek

                                                                                                            starosta obce

 

 

 

 

 

 

obec VRCHTEPLÁ

 

v zmysle §6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje návrh

 

všeobecne záväzného nariadenia obce Vrchteplá  č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda, o ktorom bude rokovať obecné zastupiteľstvo vo Vrchteplej.

 

V zmysle § 6 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade Vrchteplá. Táto lehota končí dňom 14. 7. 2018. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať a to vtedy ak nie sú zdôvodnené.

 

Vrchteplá, 04. 7. 2018

 

 

 

 

Adresa:

 

Obec Vrchteplá

Vrchteplá 15

017 05 Považská Bystrica 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

všeobecne záväzné nariadenie

č. 1/2018

 

o organizácii miestneho referenda

 

Článok 1

Predmet úpravy

 1. Účel, na ktorý sa vydáva toto VZN je stanoviť podrobnosti organizácie miestneho referenda v obci Vrchteplá vyhláseného podľa osobitného predpisu[1].

 2. Platnosť tohto VZN sa vzťahuje na obyvateľov obce Vrchteplá.

 

Článok 2

Vyhlásenie miestneho referenda

 1. Miestne referendum vyhlasuje Obecné zastupiteľstvo obce Vrchteplá (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“), ak ide o:

 2. zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

 3. odvolanie starostu,

 4. petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov,

 5. zmenu označenia obce, alebo

 6. ak tak ustanovuje osobitný zákon.[2]

 7. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby obdobie od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda do uskutočnenia miestneho referenda nepresiahlo 90 dní.

 8. Uznesenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje:

  1. na návrh koho sa referendum vyhlasuje,

  2. deň prijatia uznesenia alebo deň prijatia petície obyvateľov obce,

  3. deň konania miestneho referenda,

  4. otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie.

 9. Ak je predmet referenda obsiahlejší a návrhy predložené v referende potrebujú vysvetlenie, uvádza sa to v prílohe návrhu; príloha je súčasťou uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení referenda (ďalej len „uznesenie o vyhlásení referenda“).

 10. Návrh alebo návrhy predložené na rozhodnutie v referende musia byť formulované tak, aby na otázky bolo možné jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“ a nesmú byť navzájom podmienené.

 11. Ak sa má referendum vyhlásiť na základe petície skupiny obyvateľov obce (ďalej len „petícia“), postupuje sa pri výkone petičného práva podľa osobitného predpisu[3]. Petíciu overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta; starosta neoveruje petíciu, ktorou sa žiada odvolanie starostu.

 

Článok 3

Právo hlasovať v referende a prekážky práva hlasovať

 1. Právo hlasovať v referende má ten, kto je obyvateľ obce Vrchteplá a najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku.

 2. Za prekážku práva hlasovať v referende sa považuje:

 3. zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

 4. výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,

 5. pozbavenie spôsobilosti na právne úkony[4].

Článok 4

Zoznam voličov

 1. Zoznam voličov pre okrsok vyhotoví obec zo stáleho zoznamu voličov. Stály zoznam voličov sa zostavuje podľa osobitného predpisu[5].

 2. Zoznam voličov odovzdá obec okrskovej komisii najneskôr hodinu pred začatím hlasovania.

 3. Každý kto má prístup k údajom v zozname voličov je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť.

 

Článok 5

Miestna komisia

 1. Obecné zastupiteľstvo po vyhlásení miestneho referenda zriadi bezodkladne komisiu pre miestne referendum na hlasovanie a sčítavanie hlasov a určí lehotu jej prvého zasadnutia[6].

 2. Komisia pre miestne referendum musí mať minimálne 5 členov. Týchto členov a náhradníkov miestnej komisie volí obecné zastupiteľstvo. Ďalších dvoch členov a dvoch náhradníkov môže delegovať starosta obce. Ak je miestne referendum vyhlásené na základe petície občanov, môže delegovať dvoch členov a dvoch náhradníkov miestnej komisie aj petičný výbor.

 3. Prvé zasadnutie komisie zvolá starosta v lehote určenej obecným zastupiteľstvom.

 4. Člen komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu znenia : „ Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a všeobecne záväznými nariadeniami obce Vrchteplá.“

 

 

Článok 6

Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda

 1. Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda zašle obec každému oprávnenému voličovi najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda.

 2. Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda musí obsahovať:

 3. dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície,

 4. otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie,

 5. miesto, dátum a čas konania miestneho referenda,

 6. spôsob úpravy hlasovacieho lístka.

 7. Oznámenie obec zverejní aj na úradnej tabuli v obci a na webovej stránke obce www.vrchtepla.sk a to v lehote najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda.

 

 

Článok 7

Hlasovací lístok

 

 1. Na hlasovacom lístku je uvedený návrh alebo návrhy vo forme otázky označenej poradovým číslom. Pri každom návrhu je uvedená odpoveď „áno“ a odpoveď „nie“.

 2. Na hlasovacom lístku sa ďalej uvedú slová „REFERENDUM OBCE VRCHTEPLÁ“, deň konania referenda a poučenie o spôsobe hlasovania.

 3. Miestna komisia opatrí originál hlasovacieho lístka odtlačkom úradnej pečiatky obce. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlač hlasovacích lístkov.

 4. Obec zabezpečuje potrebný počet hlasovacích lístkov a ich doručenie miestnej komisii v deň konania referenda najneskôr jednu hodinu pred začatím hlasovania

 

 

Článok 8

Hlasovanie

 

 1. Volič hlasuje v poradí, v akom sa dostavil do volebnej miestnosti. Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.

 2. Volič po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň voliča a všetky údaje uvedené o ňom v zozname voličov, ak ďalej nie je uvedené inak. Okrsková komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá mu hlasovací lístok. Volič potvrdí prevzatie hlasovacieho lístka podpisom v zozname voličov. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť do skončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.

 3. Po prevzatí hlasovacieho lístka a obálky vstupuje volič do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková komisia hlasovanie neumožní.

 4. Oprávnený volič na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí, že na otázku odpovedá „áno“ alebo „nie“ . Hlasovací lístok oprávnený volič vloží do schránky na hlasovanie tak, aby nebol viditeľný spôsob jeho úpravy.

 5. Hlasovací lístok je neplatný, ak:

 6. je pretrhnutý na dve a viac častí, alebo

 7. je vyplnený iným ako ustanoveným spôsobom, alebo

 8. je neupravený vôbec.

 9. O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacích lístkov s konečnou platnosťou rozhoduje komisia pre miestne referendum.

 10. Hlasovanie oprávnených voličov, ktorí sa nemôžu v deň konania miestneho referenda dostaviť do miestnosti na hlasovanie zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, sa na základe ich požiadania zabezpečí vyslaním dvoch členov komisie na hlasovanie s prenosnou schránkou na hlasovanie.

 

Článok 9

Sčítanie hlasov komisiou pre miestne referendum

 

 1. Po otvorení schránok na hlasovanie a zmiešaní hlasovacích lístkov komisia vylúči prípady neplatného hlasovaniaa zistí:

  1. celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,

  2. počet neplatných hlasovacích lístkov, ktoré vylúči z ďalšieho sčítania,

  3. počet platných hlasovacích lístkov, d) počet hlasov “áno“ a počet hlasov “nie“ ku každej jednotlivej otázke.

 2. Komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania, ktorú podpíše predseda a podpredseda a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú v zápisnici.

 3. V zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania musí byť uvedené najmä:

  1. čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,

  2. počet oprávnených voličov do zoznamu na hlasovanie zapísaných,

  3. počet oprávnených voličov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,

  4. počet odovzdaných hlasovacích lístkov,

  5. počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,

  6. počet hlasov “áno“ počet hlasov “nie“ ku každej jednotlivej otázke.

 4. Zápisnicu o výsledku hlasovania komisia pre miestne referendum doručí predseda komisie povereným poslancom obecného zastupiteľstva bez meškania.

 5. Komisia pre miestne referendum zapečatí hlasovacie lístky a zoznamy oprávnených voličov na hlasovanie a odovzdá ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy obecnému úradu.

 

Článok 10

Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda

 

 1. Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda obsahuje:

 2. deň konania referenda,

 3. celkový počet oprávnených voličov, zapísaných v zozname na hlasovanie v miestnom referende,

 4. celkový počet oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

 5. celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali “áno“ a celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali “nie“,

 6. konštatovanie, ktorý návrh alebo návrhy boli v referende prijaté.

 

 

Článok 11

Zabezpečenie hlasovania

 

1) Miestnosť na hlasovanie, vybavenie miestnosti a hlasovanie a potreby na vykonanie hlasovania pre komisiu zabezpečí obecný úrad.

2) Na budove, v ktorej je miestnosť na hlasovanie bude umiestnený nápis „Miestnosť na hlasovanie v miestnom referende“.

3) Výdavky spojené s miestnym referendom sa hradia z rozpočtu obce.

 

 

Článok 12

Záverečné ustanovenia

 1. Toto VZN o organizácii miestneho referenda na území obce Vrchteplá bolo schválené obecným zastupiteľstvomdňa..2018 uznesením č........ a nadobudne účinnosť dňa ..2018

 2. Návrh VZN č. 1/2018 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 04.07.2018.na dobu 15 dní.

 

 

Vo Vrchteplej, dňa 04.07.2018

 

           

 

                                                                                                          Ladislav Kolek

                                                                                                             starosta obce

 

 

 

 

 

 

[1] Zákon č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení, § 11a,

[2] Zákon č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení, § 11a ods. 1

[3] Zákon č. 85/1990 Zb. Zákon o petičnom práve

[4] Zákon č. 180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 4

[5] § 9 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[6] Zákon č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení, § 11a ods. 6