Späť

Návrh rozpočtu na rok 2018
 
ROK 2018 NÁVRH
Rozpočet obce Vrchteplá ROZPOČET
Rozpočet na úseku príjmov  
   
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 53182
   
Daň z pozemkov 2452
 - daň z pozemkov  
 - daň zo stavieb  
   
Miestny poplatok za psa 100
   
Za vyhlasovanie v MR 100
   
Poplatok za poskytovanie opatrovateľskej služby 285
   
Miestny poplatok za hrobové miesta 200
   
Poplatok za overovanie 130
   
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stav. odpady 3000
   
Poplatok za prenájom modlitebne 83
   
Recyklačný fond, zberný dvor 500
   
Poplatok za prenájom kultúrneho domu,sp. el. ener 1352
   
Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva 149
   
Zo ŠR - Životné prostredie 26
   
Dotácia z MV na podporu DHZ 3000
   
Úroky  
Dotácia TSK 500
   
UPSVR dobrovolnicka cinnost,Restart 838
UPSVR hmotna nudza 1408
Prenesená suma z roku 2017 11700
Spolu: 79005
   
Vo Vrchteplej, dňa 21.11.2017  
   
Ladislav Kolek  

starosta obce

 

 

 

Rozpočet obce Vrchteplá NÁVRH
Rozpočet na úseku výdavkov ROZPOČET
ROK 2018  
Tarifný plat 15500
Poistné na zdravotné poistenie 1550
Poistné na nemocenské poistenie 226
Poistné na starobné poistenie 2170
Poistné na úrazové poistenie 125
Invalidné poistenie 460
Poistenie v nezamestnanosti 155
Poistenie do rezervného fondu 740
Poskytovanie elektronických služieb 270
Opatrovateľská služba 6300
Poštovné služby 200
Telekomunikačné služby 300
Všeobecný materiál - kancelársky, čistiaci 300
Knihy, noviny, publikácie 100
Poistenie 383
Údržba výpočtovej techniky 200
Údržba nového cintorína - 3x kosenie  250
Údržba starého cintorína - 3x kosenie  150
Školenia, kurzy, semináre 200
Dotácia z MV na podporu DHZ 3000
Poplatky a odvody 600
Splácanie úveru 4000
Stravovanie 400
Prídel do sociálneho fondu 230
Vývoz domového odpadu a drobného stav. Odpadu 3000
Elektrická energia 4000
Nákup obecného náradia 800
Nákup nábytku 200
Odhŕňanie snehu - údržba miestnych komunikácií 500
Údržba budov a zariadenia v majetku obce 1000
Oprava ciest 13100
Verejné obstarávanie, právne služby 1500
Spracovanie projekt. dokumentácie na aktuálne dotácie z eurofondov 500
Údržba verejného osvetlenia 200
Odmeny poslancov 250
Reprezentačné 1700
UPSVR  RESTART 838
UPSVR socialne davky 1408
Dotacia z TSK 500
Udržba kulturneho domu - prenesená čiastka z roku 2017 11700
Spolu: 79005
Vo Vrchteplej, dňa 21.11.2017  
Ladislav Kolek  
starosta obce