Späť

Návrh rozpočtuUpravený rozpočet obce Vrchteplá NÁVRH  
Rozpočet na úseku príjmov ROZPOČET  
ROK 2019    
     
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 63798  
Daň z pozemkov 2452  
 - daň z pozemkov    
 - daň zo stavieb    
Miestny poplatok za psa 100  
Za vyhlasovanie v MR 100  
Poplatok za poskytovanie opatrovateľskej služby 0  
Miestny poplatok za hrobové miesta 200  
Poplatok za overovanie 130  
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stav. odpady 3800  
Poplatok za prenájom modlitebne 83  
Recyklačný fond, zberný dvor 0  
Poplatok za prenájom kultúrneho domu,sp. el. ener 1400  
Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva 149  
Zo ŠR - Životné prostredie 26  
Dotácia z MV na podporu DHZ 3000  
Dotácia na výstavbu požiarnej zbrojnice 0  
Dotácia z MŽP na vybudovanie vodojemu 188328  
Dotácia z Enviromentálneho fondu - triedený zber kom. odpadu 59880  
Dotácia Program rozvoja vidieka - rekonštrukcia KD 115427  
Dotácia TSK 600  
Spolu: 439473  
prevod zostatku finančných prostriedkov 60000  
  499473  
     
     
     
     
Vo Vrchteplej, dňa 26.11.2018    
Ladislav Kolek    

starosta obce 

 

 

Rozpočet obce Vrchteplá NÁVRH  
Rozpočet na úseku výdavkov ROZPOČET  
ROK 2019    
Tarifný plat 21924  
Poistné na zdravotné poistenie 2193  
Poistné na nemocenské poistenie 307  
Poistné na starobné poistenie 3070  
Poistné na úrazové poistenie 175  
Invalidné poistenie 658  
Poistenie v nezamestnanosti 220  
Poistenie do rezervného fondu 1042  
Poskytovanie elektronických služieb 270  
Opatrovateľská služba 6300  
Poštovné služby 200  
Telekomunikačné služby 300  
Všeobecný materiál - kancelársky, čistiaci 300  
Knihy, noviny, publikácie 100  
Poistenie 469  
Údržba výpočtovej techniky 200  
Údržba nového cintorína - 3x kosenie  250  
Údržba starého cintorína - 3x kosenie  150  
Školenia, kurzy, semináre 200  
Poplatky a odvody 600  
Splácanie úveru 4000  
Stravovanie 693  
Prídel do sociálneho fondu 343  
Vývoz domového odpadu a drobného stav. Odpadu 3800  
Elektrická energia 4000  
Odhŕňanie snehu - údržba miestnych komunikácií 500  
Údržba budov a zariadenia v majetku obce 2000  
Verejné obstarávanie, právne služby 800  
Spracovanie projekt. dokumentácie na aktuálne dotácie z eurofondov 1200  
Údržba verejného osvetlenia 200  
Podpora DHZ (z dotácie Ministerstva vnútra) 3000  
Výstavba požiarnej zbrojnice (z dotácie Ministerstva vnútra) 64000  
Vybudovanie vodojemu (z dotácie Ministerstva vnútra) 188328  
Zvýšenie triedeného zber kom. Odpadu (z dotácie Enviromentálneho f.) 59880  
Rekonštrukcia KD (z dotácie Programu rozvoja vidieka) 125251  
Odmeny poslancov 250  
Reprezentačné 1700  
Dotacia z TSK 600  
Spolu: 499473  
     
     
     
Vo Vrchteplej, dňa 26.11.2018    
Ladislav Kolek    
starosta obce