Späť

Informácia o zámere prevodu majetku

Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení obec Vrchteplá predkladá návrh na predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Obec Vrchteplá

Vrchteplá 15, 017 05 Považská Bystrica 5

V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňujeme zámer predaja majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa:

(zámer prevodu, resp. prenechania majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred schválením v obecnom zastupiteľstve)

Predmetom zámeru je unimobunka vrátane 3ks betónových panelov, ktorá sa nachádza na parcele KN-E  95/76, k.ú. Vrchteplá.

Kupujúcim bude Novosad Anton r. Novosad a Jana Novosadová r. Straňovská, 017 05, Vrchteplá, č. 99, SR 

Kúpna cena bola stanovená vo výške 600€.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení je, že obec Vrchteplá tento majetok určený na predaj nevyužíva a je pre obec prebytočným majetkom. Unimobunka s 3 ks betónových panelov sa nachádza parcele KN-E  95/76, k.ú. Vrchteplá, ktorej kupujúci je 1/4 vlastníkom.

Zámer predaja pozemku bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vrchteplej č.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zo dňa ...............................

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 23.02.2018

Zverejnené na web stránke mesta dňa 23.02.2018

Ladislav Kolek - starosta obce