Stavebné povolenie

O B E C    V R C H T E P L Á Obecný úrad vo Vrchteplej, 017 05 Považská Bystrica 5   Číslo: 2017/97-...

Návrh rozpočtu na rok 2018

  ROK 2018 NÁVRH Rozpočet obce Vrchteplá ROZPOČET Rozpočet na úseku príjmov     ...

Pozvánka na 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 21.10.2017 o 18:00 v kancelárii starostu sa uskutoční 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva   Program: 1. Privítanie 2. Zvolenie zapisovateľa a...

Informácie pre voliča - voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácie pre volič a I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu...

Pozvánka na 12.obecné zastupiteľstvo

Obec   V R C H T E P L Á , Obecný úrad, 017 05 Považská Bystrica 5 ...

Pozvánka na 14.obecné zastupiteľstvo

Obec   V R C H T E P L Á , Obecný úrad, 017 05 Považská Bystrica 5 ...

Záverečný účet obce za rok 2016

          Obec VRCHTEPLÁ            Vrchteplá 15, 017 05 Považská Bystrica 5 ...

Zápisnica OZ

Zápisnicu z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva   si prečítate po rozkliknutí.

Návrh VZN - miestne dane a poplatky na rok 2017

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Vrchteplá č. 1 /2016   o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné...

Pozvánka na 11.obecné zastupiteľstvo

Obec   V R C H T E P L Á , Obecný úrad, 017 05 Považská Bystrica 5 ...

Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom

  Obec  Vrchteplá 15, 017 05 Považská Bystrica 5     Všeobecne záväzné nariadenie obce Vrchteplá č. 1/2016 ...

Záverečný účet obce za rok 2015

          Obec VRCHTEPLÁ            Vrchteplá 15, 017 05 Považská Bystrica 5 ...