Voľby do európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Informácie pre volič a I Dátum a čas konania volieb Voľby do Európskeho parlamentu na území...

Voľby prezidenta SR 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre volič a I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu...

Rekonštrukcia miestnej komunikácie

          „Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.“ Názov...

Výpočet EON

V nižie uvedenej tabuľke je výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2018 a  štruktúru EON za rok 2018 v súlade s § 72 ods. 20 písm. a) a b) zákona...

Návrh VZN

  Obec  Vrchteplá 15, 017 05 Považská Bystrica 5   Všeobecne záväzné nariadenie obce Vrchteplá č. 2 /2018   o miestnych...

Návrh rozpočtu

Upravený rozpočet obce Vrchteplá NÁVRH   Rozpočet na úseku príjmov ROZPOČET   ROK 2019   ...

Návrh VZN č.1 o miestnom referende

                 NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie ...

OR HaZZ

Vec Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Považskej Bystrici  v súlade  s §...

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách

Podľa  zákona č.448/2008 o sociálnych službách a v súlade § 72 ods. 20 písm. a) predmetného zákona  je poskytovateľ opatrovateľskej služby - obec povinná od...

Informácia o zámere prevodu majetku

Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení obec Vrchteplá predkladá návrh na...

Stavebné povolenie

O B E C    V R C H T E P L Á Obecný úrad vo Vrchteplej, 017 05 Považská Bystrica 5   Číslo: 2017/97-...

Návrh rozpočtu na rok 2018

  ROK 2018 NÁVRH Rozpočet obce Vrchteplá ROZPOČET Rozpočet na úseku príjmov     ...

Pozvánka na 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 21.10.2017 o 18:00 v kancelárii starostu sa uskutoční 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva   Program: 1. Privítanie 2. Zvolenie zapisovateľa a...