Hlavným zdrojom financovania obce Vrchteplá je obecný rozpočet, ktorý každoročne schvaľuje najvyšší orgán obce – obecné zastupiteľstvo. Okrem neho využíva miestna samospráva na financovanie potrieb súvisiacich so správou a rozvojom obce rôzne mimorozpočtové zdroje.

Sú nimi štátny rozpočet, rôzne neštátne fondy a nadácie a v ostatnom období hlavne zdroje Európskej únie.

 

Zrealizované projekty v oblasti regionálneho rozvoja

Analýza realizovaných opatrení predstavuje zmapovanie reálnych skúseností obce Vrchteplá pri implementovaní investičných a neinvestičných projektov za posledných 8 rokov. Za týmto účelom sa doteraz zrealizovali projekty:

zapožičanie hasičského automobilu Iveco Daily

 • rekonštrukcia spevnenej plochy pred vstupom do Domu Božieho
 • vybudovanie hasičskej zbrojnice
 • zapožičanie hasičského automobilu Iveco Daily
 • vybudovanie kamerového systému
 • výmena dverí na obecnom úrade, rekonštrukcia kancelárie obecného úradu
 • vytvorenie detského kreatívneho centra
 • elektronizácia obecného úradu - dodanie počítačov, tlačiarne, vytvorenie nového www portálu, zapojenie do IS DCOM
 • rekonštrukcia domu smútku
 • prestavba detského ihriska
 • výmena okien na obecnom úrade
 • rekonštrukcia sociálnych zariadení na Obecnom úrade
 • výstavba celoobecného vodovodu

 

Podané projekty a projekty v príprave

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia osvetlenia a vybudovanie KS"

Suma: 54 607,08 €

Zdroj: Poľnohospodárska platobná agentúra

Bližšie info: http://www.apa.sk/podopatrenie-7-4

Rok podania žiadosti: 2017

 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia kultúrneho domu"

Suma: 130 251,48 €

Zdroj: Poľnohospodárska platobná agentúra

Bližšie info: http://www.apa.sk/podopatrenie-7-4

Rok podania žiadosti: 2017

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi pre projekt  „Vybudovanie hasičskej zbrojnice"

Suma: 30 000 €

Zdroj: SMinisterstvo vnútra SR

Bližšie info: http://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2017

Rok podania žiadosti: 2017

 

Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií na projekt „Rekonštrukcia strešného plášťa strechy kultúrneho domu"

Suma: 13 500 €

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Bližšie info: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10564

Rok podania žiadosti: 2017

 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Renovácia okien a dverí na Pamätnej izbe SNP"

Suma: 5000 €

Zdroj: SAŽP - Program Obnovy dediny

Bližšie info: http://www.obnovadediny.sk/dotacie/rocnik_2017

Rok podania žiadosti: 2016

 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Vybudovanie celoobecného vodovodu v obci Vrchteplá"

Suma: 344 000 €

Zdroj: Enviromentálny fond - aktivita BV2

Bližšie info: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

Rok podania žiadosti: 2017, 2016, 2015

 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Vybudovanie zberného dvora v obci Vrchteplá"

Suma: 199 997 €

Zdroj: Enviromentálny fond - aktivita C2

Bližšie info: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

Rok podania žiadosti: 2016

 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Náučný chodník"

Suma: 49 037 €

Zdroj: Poľnohospodárska platobná agentúra

Bližšie info: http://www.apa.sk/podopatrenie-7-5

Rok podania žiadosti: 2015

 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia kultúrneho domu"

Suma: 96 650,69 €

Zdroj: Poľnohospodárska platobná agentúra

Bližšie info: http://www.apa.sk/podopatrenie-7-4

Rok podania žiadosti: 2015

 

Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií na projekt „Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií"

Suma: 13 500 €

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Bližšie info: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10564

Rok podania žiadosti: 2015

 

Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií na projekt „Vybudovanie požiarnej zbrojnice"

Suma: 13 500 €

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Bližšie info: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10564

Rok podania žiadosti: 2015

 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií"

Suma: 98 327,27 €

Zdroj: Poľnohospodárska platobná agentúra

Bližšie info: http://www.apa.sk/podopatrenie-7-2

Rok podania žiadosti: 2015

 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia osvetlenia a vybudovanie KS"

Suma: 38 530 €

Zdroj: Poľnohospodárska platobná agentúra

Bližšie info: http://www.apa.sk/podopatrenie-7-4

Rok podania žiadosti: 2015