Spomienky na minulosť 2018
Pozvánka na akciu Spomienky na minulosť 2018
Hodové slávnosti Záskalie 2018
Rozprávkový les 2018
Manínsky pohár 2018
Celý článok Všetky aktuality
2. zasadnutie OZ
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh rozpočtu na rok 2018 na úseku príjmov a výdavkov
Menovanie zapisovateľky
Pozvánka na 20. zasadnutie OZ
Všetky aktuality
Silvestrovský ohňostroj
Astronomické prednášky
17:00
Všetky aktuality